نمایش نوار ابزار

من از اصلاحات دفاع می کنم نه شخص

4634563پرسش ها ،سوالات وانتقاداتی که این روزها متوجه اینجانب در باره ی حمایت از دو کاندیدای فعلی می شود عبارتند از:
این دونفر اصلاح طلب نیستند. بله درست است اما آیا رقیبان ا ین دونفر اصلاح طلبند که از آنان حمایت کنم؟
هنگامی که این دو نفر یعنی آقایان مرادی وکریمیان درمقطع فعلی اعلام نموده اند که پیرو اصلاح‌طلبان هستند واز سوی لیست امید وشورای هماهنگی اصلاح طلبان مورد حمایت قرار گرفته اند ودر مجلس هم از بر نامه های دولت دفاع نموده اند بنابراین برای کسی که طرفدار تغییر وضع واصلاح آن است هیچ حجتی نمی ماند که از این دو نفر حمایت نکند.
لذا احترام به خرد جمعی وجریان اصلاح طلبی وفراهم کردن فضا برای فعالان سیاسی واجتماعی وفرهنگی وکمک به توسعه استان هر شخص علاقه مندی را ملزم می کند تا از هر گروه وفردی که فضارا برای گفتگو ودیالوگ وتحمل نظرات ودیدگاه های مختلف فراهم می کند حمایت کنیم.
هنگامی که دیروز از مهندس مرادیان درباره پروژه های انجام شده پس از مجلس ششم ودر دوره احمدی نژادپرسیدم درپاسخ گفتند:هیچ، جز شعار وتکرار کارها وطرح های دیگران. پس این یک تاییدی است بر سخنان من که من رای به شخص نمی دهم بلکه به فکر ،به اندیشه به قانونمداری، به توسعه به احقاق حق مردم رای می دهم وگرنه دراین رقابت نه فرد روحانی برای من مهم است ونه مرادی ونه دیگران. زیرا حرمت شخص مهندس علوی وشخصیت ایشان وطرفدارانش برای من بسیار ارزنده است اما حق وفکر وحقوق مردم در نزد من والاتر ومهمتر از رضایت حتی دوستان نزدیکم می باشد. ماامروز لازم است از مرزهای دوستی ورفاقت، منافع شخصی وملی بگذریم وبا چشمان باز منافع ملتمان را بخواهیم. عوام فریبی را کنار بگذاریم وظیفه نماینده آسفالت نیست قدرت نظارت وقانونگزاری وغریدن چوشیر در دفاع از پشت تریبونی است که جنتی درمجلس ششم از شنیدن آن می لرزید .پس بیاییم به فکر اصلاح طلبی رای دهیم نه شخص تا هم جامعه را اصلاح کنیم وهم مسوولان را.

دیدگاه ها