نمایش نوار ابزار

ملتی که بر اساس شایعات سرنوشتش را تعیین کند هرگز به مقصد نمی رسد

شایعه یعنی یک دروغ فراگیر که مقاصد زیادی پشت آن بر اساس بانیانش نهفته است.واینکه گردانندگانش دارای چه اهدافی هستند وگاهی به حقیقت می پیوندد,بحث جدا گانه ای است. ویا اینکه عامه ی مردم به سبب نرسیدن به هدف ویا دور شدن از آمال وآرزوها به شایعات دلخوش می کنند وبه آن ها دامن می زنند جای شگفتی نیست. اما اینکه ملتی به انتشار شایعه دامن بزنند واز این طریق عقد ه های خودرا خالی کنند وبراساس شایعه مشکلات خودرا حل ورفع ورجوع نمایند بسیار جای تاسف است. اما ناگوارتر از آن باور کردن به شایعات ودامن زدن به آن از سوی کسانی است که خودرا پیشتاز فکری وسیاسی جامعه دانسته وجامعه آنان را الگوی حرکت وتلاش می داند.
پس از تشکیل دولت یازدهم وانتخاب استانداران هرروز شاهد انتشار شایعات در باره اشخاص ومطرح کردن افراد مختلف به عنوان استاندار هستیم ,که یک لحظه تحقیق ودقت وتدبر موجب می شود کسی به این شایعات باور نکند .کسانی به عنوان استاندار مطرح می شوند که حتی وزارت کشور آنان را نمی شناسند ,اما در فضای مجازی اصلاح طلبان بادفاع یا انتقاد از یکدیگر به سبب این اشخاص موجب ایجاد کدورت وبدبینی نسبت به یکدیگر وایجاد فاصله وکم محبتی می گردند.
این روشی که دوستان اصلاح طلب در استان در این چند روز اخیر در پیش گرفته اتد ,با هیچ کدام از معیارهای اصلاح طلبی مطابق نیست ونمی تواند با تفکر اصلاح طلبی سازگار باشد. وقبل از هرچیز منفعت طلبی شخصی ومعاملات پشت پرده وطرح مسائل جزئی وکوچک وخصوصی در شأن هیچ کدام از دوستان نیست وازـسوی دیگر اقدام برخی از افراد که در راستای منافع جمع واصول مورد پذیرش عموم مردم است نباید دستاویز انتقاد وتخریب دیگران قرار گیرد. ازسوی دیگر عدم وجود فرد یا افرادی در مراکز قدرت ومورد اعتماد سیستم که بتوانند با لابی ونفوذ خود پیگیر مشکلات استان باشند مزید بر علت شده است . در نتیجه پیگیری های پراکنده وشخصی ویا گروهی از کانال های مختلف جایگزین چنین لابیگری هایی شده است که به نتیجه رسیدن یا نتیجه نرسیدن آن ها نمی تواند قطعی باشد.
متاسفانه برخی که در جای خود نشسته واز راه دور منتظر تغییرات وتحولات مورد انتظار خود می باشد ,اگر امور بر طبق امیال آنان در جریان نباشد با موضعگیری های منفی وتضعیف دیگران وضع را بدتر می نمایند.
بنابراین در چنین فضایی به نظر می رسد به عنوان یک کنشگر سیاسی ومدنی لازم است به هر سخن وشایعه ای نه باور کرد ونه دامن زد ,بلکه به واقعیات موجود جامعه وروش های معقول ومنطقی سیاسی برای حل مشکلات اقدام کرد .
براساس شایعات اقدام کردن وتصمیم گرفتن زیبنده هیچ فرد اصلاح طلب نیست ونیز نسبت به دوستان وهمراهان بدبین شدن وبه دنبال منافع شخصی بودن عملی اخلاقی نیست .متاسفانه جامعه ی گرفتار بحران های فراوان اخلاقی,اقتصادی ,اجتماعی وسیاسی ما نیاز به افرادی از خود گدشته ومخلص دارد که رنج وزحمت نجات مردم مستضعف ومحروم وفقیررا بر خود هموارنموده وهمه تهمت ها واهانت هارا با جان ودل تحمل نمایند .امروز تعداد معدود اصلاح طلبان استان مورد آماج تهمت های ناجوانمردانه وتخریب ها هستند وجایز نیست افراد معدودی بر خلاف مسیر وهدف جمعی زیرکانه ویا جاهلانه دستاوردهای بزرگ وارزشمند را به هدر دهند .
بیائید واقع بین باشیم و رفتار سیاسی خودرا بر اساس واقعیت ها بنا نمائیم ,نه بر اساس شایعات ودروغگوئی ها که رفتاری نامقبول ومورد پذیرش عقلا نمی باشد.

دیدگاه ها