نمایش نوار ابزار

مقایسه هزینه های کوردها و اهل سنت برای انقلاب و حضور آنان در مسوولیت های کلیدی با خانواده ی لاریجانی

در طول تاریخ چه در موضوعات اقتصادی ویاسیاسی ،نکته ای که مورد توجه همه انسان ها بوده ،بحث هزینه _فایده بوده است. یعنی به نسبت هزینه ای که افراد برای پروژه ویا موردی می کنند ،انتظار فایده ای همسان ویا بیشتری را دا رند. گاهی این هزینه _فایده درمقام مقایسه بیشتر مشخص می گردد
به عنوان مثال تعداد شهدای اهل سنت در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی را با خانواده لاریجانی مقایسه نماییم ،ببینیم اصلا قابل مقایسه هست یا نه ؟ ویا از قیاس ما مردم می خندند.
وقتی که من می بینم روسای دوقوه را دو تا برادر ریاست می کنند و جمعیت بسیار زیادی از داشتن یک وزیر محرومند ،از تبلیغات وشعار عدالت طلبی ،قانون مداری وبرخوردار ی یکسان از مزایا وامکانات برای همه ی ساکنان و اهالی کشور خنده ام می گیرد .ومی گویم کاش ما پانزده ملیون نفر نمی بودیم ،بلکه پنج برادر می بودیم و فرزندان یک مرجع.

دیدگاه ها