نمایش نوار ابزار

معیار حقانیت اصلاح طلبان واصولگرایان

چندین سال است برای جریان اصلاحات هزینه های گزافی داده می شود ،در انتخابات ها وزنه به نفع آن ها تغییر داده می شو د،اما برخی از اصلاح طلبان که در سایه رای پیرمردان ، پیرزنان، مرزنشینان وحاشیه نشینان کرد به فرمانداری،استانداری،وزارت وخارج نشینی ومشاهده ی مناظر زیبا وحوریان فرنگ نایل می شوند،جدا از شکستن نمکدان وگسستن رشته ی عهد ووفا وفراموش کردن روزهای سخت ودشوار حمایت از کاندیدا هایشان،هنگامی که سخنی از کردها ومصلحت آنان پیش می آید چنان بر می آشوبند که گویی فشار سنگینی برآنان آمده است ،آخر من نمی دانم این چه فکرواندیشه آزادی خواهانه ی است که در هنگام عمل به شدت رفتارهای شبه فاشیستی انجام می دهند، به من بگویید چه فرق وتفاوتی در بین اصلاح طلب واصولگرا وجود دارد؟ جز مصادره نام وظاهر؟ به نظرمن معیار حق گر ایی ،حقوق کردها ست،هرکس دفاع کرد ،مخلصش هستم واگر در مقابل حقوق آنان مقابله و ایستادگی کرد در نزد من پشیزی ارزش ندارد حتی اگردر کنار ملکه الیزابت باشد.

دیدگاه ها