نمایش نوار ابزار

مظلومیت کوردها

5456465البته علت اولی مظلومیت هرفرد وملتی در مرحله ی اول خود آن است ودر مرحله ی بعدی دیگرانند .آنچه که درونی است به عوامل چندی مانند بی سوادی ،تفرقه ،منفعت طلبی فردی وگروهی ،قبیله گری واستبداد برمی گردد.

کوردها که در منطقهای سوق الجیشی در خاورمیانه واز نظرتاریخی در بین النهرین ودر دامنه ی رشته کوه های زاگرس زندگی می کنند جدا از سیاست های استعماری مورد ستم ملت ها (دولت های) همسایه وبه نوعی همکیش خود قرار گرفته اند .سال هاست کوردها با هویت وفرهنگ وسرزمینشان موردتاخت وتاز همسایگان مسلمانشان قرار گرفته اند از نسل کشی ها وتبعیض ها وبی عدالتی ها وحتی هویت زدائی ها جنایتی نمانده است که در حق کوردها انجام ندهند .
کسی نیست بپرسد که شما به چه حقی در مقام اربابی قرار کرفته اید وکوردها در مقام رعیت .سالها ست کوردها آواره می شوند وکشتار وانفال وتبعید .تاکنون کسی از این همه ظلم نامی نبرده اما امروز وقتی به درصدی از حق خودشان می خواهند برسند بانگ واویلای آقای اردوغان وعرب ها بلند شده که عرب ها وترکمن ها آواره شده اند .کردها پاکسازی قومی می کنند وخیلی از مسائل .
بابا جان انصاف داشته باشید کورد را هم خدا آفریده است اگر شما ملتید وحق تعیین سرنوشت را دارید این حق را هم خدا به او داده است وشما نمی توانید منع کنید.

دیدگاه ها