نمایش نوار ابزار

مطالبات مثبت

78578578امروز در دانشگاه شهید بهشتی یکی از دوستان اهل فکر وقلم اقلیم کوردستان کاک فیصل ابراهیم از موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان توسعه حلبچه عوامل وموانع آن به ر اهنمایی آقای دکتر داود پرچمی دفاع کرد که با نمره عالی وتعریف وتمجید اساتید راهنما وداور مواجه شد.امید است مسئولان این بخش از کردستان اززحمات این دوست عزیز بهره مند شوند.
اما نکته جالبی که در اثنای مباحث ودر ارتباط با موضوع توسعه وابعاد واقسام ان به ویژه توسعه فرهنگی مطرح شد پرسش های زیاد دیگری را مطرح نمود .تازمانی که مردم خواستار توسعه ومسئولین توسعه گرا نباشند شاهد انجام توسعه ای نخواهبم بود .یعنی نکته جالبی که مطرح شد مطالبات مثبت همانند تبعیض مثبت بود یعنی اگر مردم به دنبال توسعه هستند لازم است مشارکت داشته باشندواین نکته مرا به یاد موردی در یکی از روستاهای دیواندره انداخت که برای سرکشی وبازدید رفته بودم وبه یکی از روستائیان که خانه اش دو متر از رودخانه فاصله داشت گفتم چرا به خاطر رعایت مسائل بهداشتی لوله فاضلاب را به رودخانه وصل نمی نمایی؟در پاسخ گفت منتظر کمیته امدادم که این کاررا انجام دهد .گفته لوله کشی فاضلاب چه ربطی به کمیته امداد دارد.این مورد وموارد بسیار دیگری که ناشی از فقر مادی وفرهنگی است مهمترین علل توسعه نیافتگی منطقه کردستان است که امروز شاهد این همه مشکلات وگرفتاری های فراوان می باشیم. هرچند مطالبات ما زیاد است وفراوان اما بدون مشارکت مردم وهمکاری ومساعدت آنان امکان توفیق وحل آن ها وجود ندارد. بنابراین اازم است در کنار مطالبات مثبت که حق طبیعی واساسی هر انسانی از حکومت است .نظر به تغییر شرایط جوامع امروز ویا خواسته های متقابل حکومت ها وملت ها از یکدیگر نمی توان در هیچ جامعه ای بدون مطالبات مثبت ومشارکت گسترده به نتایج ودستاوردهای مورد نظر دست یافت. هرچند در کشوری مانند ایران که اکثر بنگاه های اقتصادی ومنابع زیرزمینی در اختیار دولت است ودوات موظف به تامین نیازمندی های مردم وایجاد رفاه وزندگی سربلندانه برای یکایک شهروندان است اما لازم است مردم در قالب تشکل ها ونهادهای خود جوش مدنی واجتماعی ب ای رفع مشکلات خود گام های اساسی بردارند با شرطی که حکومت مانع تراشی نکند وسختگیری ننماید.همانگونه که در برخی از دولت ها متاسفانه چنین بوده است. بعنی نمی توان تا زمانی که به خواسته های مردم توجهی نشده ونیازهای آن ها برآورده نشده از آنان خواست که همکاری کنند وساکت بنشینند بلکه باید زمینه ای را فراهم کرد که در عین بیان مطالبات زمینه مشارکت دلسوزانه وعمیق مردمی را هم فراهم نمودوبا این شیوه می توان پایه های توسعه مطلوب را بنیان نهاد وثمرات شیرین آن را چشید.کاک فیصل در پایان نامه خود به عوامل وموانع مهمی در توسعه حلبچه وکردسنان اشاره کرده بودند که امیداست این کتاب به زیور طبع آراسته گردد وخلآ موجودرا پر نماید.همچنانکه ضرب المثل فارسی می گوید :کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من .تازمانی که جوانان تحصیلکرده کرد ور رشته های مختلف آستین همت را بالانزنند ودست به قلم وکار نشوند غبار عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی از چهره کردستان پاک نخواهد شد.امیدوارم جوانانی مانند کاک فیصل ابراهیم هرچه بیشتر با متدهای نوین وعلمی واستفاده از دیدگاه های صاحب نظران داخلی وخارجی یک جنبش علمی توسعه گرایانه به راه اندازند وچشم انداز نوینی را برای سرزمینشان ترسبم نمایند.

دیدگاه ها