نمایش نوار ابزار

مصدق و اصولگرایان

1666425_601من هر چه نام کودتای ۲۸ مرداد و نام مرحوم دکتر مصدق را در این روزها از زبان اصولگرایان می شنوم که از دکتر مصدق دفاع می کنند و آمریکا را محکوم می کنند تعجب می کنم !!!! به فرض اگر آمریکا کودتا نمی گرد و مصدق می ماند، آیا اصولگرایان هر گز حاضر به حمایت از مصدق می بودند ؟ آیا روش و منش او را در اداره ی امور می پذیرفتند؟ آیا او را تحمل می کردند ؟

به نظر نگارنده اگر این ها راست می گفتند حاضر به نامگذاری خیابان یا میدانی به نام مصدق می بودند و یا زندگی نامه ی او را در صدا وسیما پخش می کردند.

بنا براین نام بردن از مصدق و معتقد نبودن به خط مشی او در حکومت داری بیشتر به یک شوخی می ماند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها