نمایش نوار ابزار

مشکلات کولبری کم بود ,آلودگی هوا اضافه شد

متاسفانه در فصل بهار که فصل تنفس ونشاط وتفریح وتفرج است واهالی این دیار از گذشته های دور با وجود سفره های خالی گردش در طبیعت را در فصل بهار فراموش نمی کردند وبه صورت فردی ویاجمعی به صحرا وکوهستان می رفتند ودر کنار مرغزارها وچشمه های روان گل های سوسن وبنفشه ونرگس را می بویٔیدند وغروب ها با توشه ای ازگیاهان خوراکی وداروی به منازلشان بر می گشتند. اما در این چند سال اخیر به سبب وضعیت نابسامان منطقه وسوء استفاده ی کشورهای مانند ترکیه وسوریه وسد سازی های بی رویه وکم شدن آب رودخانه ها وخشک شدن جلگه ها ونیزارها ,بسیاری از زمین های ساحل این رودخانه ها وزمین های زیر کشت,تبدیل به زمین های لا یزرع وشوره زار ومنبع گرد وغبار شده که با جریان باد مهمان ناخوانده ی ریزگردها فضای زیست محیطی مناطق غرب وجنوب ایران را مکدر ومغشوش نموده است .ونه تنها زندگی معمولی مردم بلکه منجر به تعطیلی مدارس وآموزشگاه ها وحرکت ورفت وآمد سالمندان وبیماران در معابر وگذرگاه ها شده است.که می طلبد سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری مقامات قضایٔی ووزارت امور خارجه حل این مشکل ومعضل تحمیلی که ناشی از تعدی وتجاوز انسان به مام طبیعت وایجاد فساد در زمین است را پیگیری ونگذارند اهالی مظلوم ومحروم غرب کشور که گرفتار بیکاری,فقر ,ناهنجاری های مختلف ومحرومیت های گوناگون هستند ,مصیبت آلودگی هوا هم بر بار مشکلاتشان افزوده شود.

دیدگاه ها