نمایش نوار ابزار

مسخره ترین نماد وحدت شیعه وسنی پخش اذان در صداوسیمای کردستان است

از گذشته گفته اند :می خواستند ابرویش را تنظیم کنند چشمش را کور کردند.داستان پخش دوتا اذان پشت سر هم گاهی در یک وقت ویا با فاصله یک دقیقه چنان خنده آور وچنان تفرقه انگیز است که انسان را از یاد وحدت بودن غافل می کند.راستی باخود اندیشیده ایم که اگر یک غیر مسلمانی از ما بپرسد پخش این دوتا اذان چه فلسفه ای دارد ؟ما جوابی برای گفتن داریم.آیا اگر شخصی بپرسد کدام یک از این دو اذان در زمان پبامبر رسمیت داشته ماچه پاسخی داریم؟ البته علمای اهل تشیع معترفند که جمله اشهد ان علیا ولی الله جزء اذان نیست اما دلیل افزودنش کدام آیه وحدیث است ؟ من نمی دانم .
ولی این را می دانم که پخش دواذان در یک زمان واحد تایید تفرقه واختلاف وکوبیدن بر طبل دوگانگی است .یک بار دیگر مطلبی در این باره نوشته ام .اما هربار که افق شرعی به وقت سنندج در سه وقت اعلام می شود اهداف پشت پرده هم بهتر مشخص می شود .اما من دلسوزانه می گویم اگر مسوولین زیاد دغدغه وحدت مسلمین را دارند در شهرهای که سنی وشیعه ازجمعیت قابل توجهی برخوردارنددوتا اذان پخش کنند واگر می دانند که کار مسخره ای است پس زحمت بکشند که اذان را در صداوسیمای سنندج به یکی تقلیل دهند،چون هم موجب جنگ اعصاب است وبدبینی بیشتر را به دنبال دارد وهم موجب خنده غیر مسلمانان می شود .که چرا مسلمانان به دروغ ادعای وحدت واتحاد می کنندوحتی در اذانشان که از موارد عموم البلوی است دچار اختلافند.
علاوه بر نصوص دینی ومتو ن تاربخی، خداوند نیز به ما عقل داده است .بیاییم عقل خودرا به کار اندازیم ووجه ممیزه خودرا از دیگر حیوانات که همان بر هان وحجت است به کار گیریم .از انجام اموری که مورد پسند عاقلان نیست ویا شائبه مردم فریبی ازآن می رود خودداری ورزبم .در عصر کامپیوتر وفضا حتی کودکان نیز به سبب خرد نقاد وتوانمندی عقلی وبهره هوشی بسیار متفاوت از گذشته می اندیشند ودر راه یابی به منابع ومراجع اطلاعات وگنجینه معلومات ،فکر واندیشه ها را به آسانی می خوانند و برنده بازی ها را هم قبل از رسیدن به نتیجه معین می کنند.
پس در اعلام وحدت ویا عملی کردن آن کاری را که مورد پسند خردمندان است انجام دهیم واگر به دنبال وحدت هستیم بهترین معیار بر گشت به قرآن وسنت است.
@drjalalizadeh60

دیدگاه ها