نمایش نوار ابزار

مذهب در ایران به عنوان شغل وتخصص!!!!!

معمولا در رزیم های ایدولوژیک چاره ای جز این نیست که تنها ایدولوژی حاکم ووابستگان به آن خودرا حق وغیر خودرا باطل می دانند.وتفاوتی دربین نظام های دینی یا مارکسیستی نمی باشد.هنگامی که شخص یا گروهی خودرا عین حق ودیگران را باطل دانست پیامدهای زیادی را در پی دارد که می تواند قضاوت در دنیا وآخرت در باره سرنوشت افراد را شامل شود. یعنی وقتی که شخص یا گروه باطل دانسته می شوند قطعا ازبسیاری از مزایا وحقوق محروم می شوند .زیرا مدعیان حق خودرا تافته ی جدا بافته وبندگان برگزیده خداوند وسزاوار بهشت برین می دانند ودیگران را مطرود ودوزخی واهل شقاوت می دانند.قرآن در آیات متعددی یهودیان ونصاری را مذمت نموده که تنها ما دوستان ومحبوبان خدا هستیم وبهشت تنها از ان ماست.
این خصیصه در میان مسلمانان نیز وجود دارد .سنی نسبت به شیعه ,شیعه نسبت به اهل سنت .اشاعره نسبت به معتزله .سلفیه نسبت به صوفیه وبالعکس.در ایران پس از انقلاب این ویزگی برجسته شد وبا مطرح شدن تعهد در مقابل تخصص بسیاری از افراد را از حق خویش محروم نمود وکشوررا از نیرو وتوان آنان بی نصیب ساخت.این موج تعهد گرایی روز به روز بر دامنه اش افزوده شد وبویژه در ارتباط با اهل سنت با شدت تمام بر ساحل روح وروان آنان کوبید وبا عناوین مختلف آنان را از حقوق شهروندی خویش محروم نمود. به گونه ای که امروز مذهب به عنوان تخصصی در بسیاری از موارد کاربردش از تخصص واقعی بیشتر شده که می توان نمونه های فراوانی را نام برد .از مجلس وکمیسیون های آن تا هیئت رئیسه.از قوه قضائیه که باید گفت خوش به حال زمان شاه وتا دولت که ساده ترین راه رسیدن به پست ها ومقامات است وتا نهادهای زیر نظر رهبری ومجمع تشخیص مصلحت نظام و…………..
به عنوان مثال تا کنون رێیس دانشگاه ومدیرکل آموزش وپرورش از اهل سنت انتخاب نشده است درحالی که چندها نفر افراد باصلاحیت اهل سنت وجود دارند که می توانند چنین نقشی را ایفا نمایند.
به عنوان مثال اصلاح طلبان که نام ونشانی دارند حتی حاضر نیستند یک اهل سنت را در هیچ شورایی راه دهند .ازبنیاد باران وشورای عالی و………
در شورای اسلامی شهر تهران که اقای سید معروف صمدی کاندیدا شد واز خیلی از اعضای شورا تلاش هایش بیشتر وباسابقه تراست حذف می شود .اگر در اینجا مذهب تخصص نیست افرادی که مورد حمایت قرار می گیرند چه امتیازی از اهل سنت ایرانی دارند .؟؟؟؟
راستی امتیاز نوبخت وواعظی جز شیعه بودن چیست؟ یعنی در میان اهل سنت کسی نیست که بتواند بارها ازآنان دلسوزتر ,وطندوست تر وفعالتر ومتخصص تر باشد ؟؟؟
امیدوارم همگان به این نتیجه رسیده باشند که درون افراد را تنها خدا می داند وعبادت تنها خدمت به خلق است وبه ریش وعبا وتسبیح نیست وما چه می دانیم کسی که اورا بسیار مقدس می دانیم بهشتی باشد .ما از کجا می دانیم که فلانی عمل وعبادتش ریاکارانه نباشد؟
بیاییم عمل صالح وعلم وخدمت به خلایق خدارا معیار شایستگی قرار دهیم .هرکس در هر وجبی از این زمین که به دنیا آمده ودر آن زندگی می کند اهلیت اداره وزندگی کردن بر آن را دارد .وما از خداوند آگاه تر ودلسوز تر نیستیم اگر می دانست افرادی شایسته نیستند وحق زندگی ندارند آنان را نمی آفرید.
پس بیائیم خداگونه نسبت به بندگان خداوند رفتار کنیم .با آنان مهربان باشیم .آنان را از حقوق خویش محروم نکنیم .مذهب شغل نیست .باید مذهب محرک دوستی وعدالت وتوسعه باشد نه عامل تبعیض ونابرابری وفاصله طبقاتی

دیدگاه ها