نمایش نوار ابزار

ما همه مینو خالقی هستیم

856787اگر قرار است درشهر مست گیرند باید هرآنچه هست گیرند. راستی جامعه ما همه معصومیم؟ چه کسی امروز می تواند ادعا بکند که ذهن وزبان وجسمش آلوده به گناه نشده باشد؟
مگر در حدیث قدسی نیامده است که اگر انسان ها گناه نمی کردند به جای آنان موجوداتی را می آفریدم که مرتکب گناه شوند وتوبه کنند. مگر پیامبر(ص)نفرموده است :کل بنی آدم خطاءون وخیرالخطاءین التوابون. آیا باچنین وضعیتی می توان جز پیامبران را آن هم درتبلیغ مستثنا دانست؟ قرآن چهار صفت مهم را برای مقام وموقعیت مهم دانسته :حفیظ، علیم، قوی وامین وبقیه مسایل شخصی وفردی است.

راستی دردنیای امروز درباره یک مساله فقهی مورد اختلاف که هیچ تاثیری در تخصص وخدمت ومسوولیت ندارد باید این گونه با آبروی افراد بازی کرد! !!!

راستی همه نمایندگان درگذشته ووضعیت کنونی ازچشمه عصمت وتقوا سیراب شده اند وبا فرشتگان همدم ومانوسند که قرعه بدنامی به نام این یکی زده شود؟
سال ها بود به خاطر یک اشتباه ویا خطا از سوی حضرت عثمان ذی النورین درمورد مروان بن حکم هزاران انتقاد واهانت می شود اما اگر هزار پرونده بیمه ومعاون رییس جمهور ودکل پیش آید هیچ کس را ککی نمی گزد.
بیاییم واقعیت هارا درنظر بگیریم به صفت رحمانی خداوند که ستار العیوب است متصف شویم، پرده دری نکنیم، کشوررا از توان وخدمت عاشقان کشور محروم نکنیم، دنیارا با عینک شفاف ببینیم، چشمانمان را بشوییم وبا آیینه صاف الهی وبا قلبی بزرگ دنیارا در دلمان جای دهیم. ایران مال همه ایرانیان است با هر سلیقه وعقیده واخلاقی.

دیدگاه ها