نمایش نوار ابزار

لزوم خروج انتخابات از حوزه‌هاي محدود

85637نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در دستور کار خود دارند. طرح استاني شدن انتخابات داراي نقاط ضعف و قوت مختلفي است و هم مي‌تواند موجب خدماتي به مردم شود و هم شايد مشکلاتي را ايجاد کند‌، بنابراين بايد اين طرح با دقت و تحقيق بيشتر مورد بررسي قرار گيرد تا بعضي اقوام و مذاهب در کشور بابت اجرا شدن اين طرح متضرر نشوند.

من معتقدم اگر استاني شدن انتخابات به سمت حزبي شدن انتخابات پيش رود اقدام مثبتي خواهد بود.از سويي با اجراي اين طرح مردم کلان نگر مي‌شوند و مسائل کلي کشور را در نظر مي‌گيرند. در اين شرايط افرادي که داراي تخصص و تجربه بوده و پايگاه اجتماعي مناسبي در جامعه دارند،نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي خواهند شد .

به نظر من بهتر است انتخابات از حوزه‌هاي کوچکتر و قبيلگي خارج شود و ديد کلان تري در آن حاکم شود و مردم به برنامه‌ها راي دهند تا به خويشاوندان يا هم قبيلگان خود راي دهند. با استاني شدن انتخابات، نامزدها بايد از سوي احزاب، تشکل‌ها و جريان‌هاي سياسي شناسنامه‌دار و رسمي حمايت مالي شوند. بايد اين نکته را در نظر گرفت که به هر حال تامين هزينه‌هاي انتخابات به صورت شخصي مي‌تواند دردسرساز بوده و ايجاد شبهه کند.البته با استفاده از شبکه‌هاي استاني مي‌توان هزينه‌هاي تبليغاتي را کاست‌، بنابراين اين انتقاد که طرح استاني شدن انتخابات موجب افزايش هزينه‌هاي نامزدهاي انتخابات مي‌شود قابل پاسخ است.

ضمن اينکه بايد توجه شود‌، امروز رسانه‌ها از رشد و پيشرفت قابل توجهي برخوردار شده‌اند و هرچه مردم يک کشور امروزه از رسانه کمتر استفاده کنند، بيشتر ضرر مي‌بينند. ما اگر به دنبال اجراي استاني شدن انتخابات هستيم بايد اقتضائات آن را نيز فراهم کنيم يعني بايد از ظرفيت صداوسيماي استان‌ها براي اين طرح استفاده کنيم.شبکه‌هاي استاني مي‌توانند از نامزدها يا جريان‌هاي سياسي دعوت کنند تا آنها برنامه‌هاي خود را براي مردم استان تشريح کنند. همچنين اگر احزاب يا جناح‌هاي سياسي شبکه‌هاي خصوصي داشته باشند‌، مي‌توانند به تبليغ برنامه‌هاي خود بپردازند. اکنون نمايندگان وقت زيادي را براي رسيدگي به مسائل محلي صرف مي‌کنند و به همان ميزان از رسيدگي به مسائل ملي باز مي‌مانند در حاليکه هر نماينده مجلس، نماينده کل مردم ايران محسوب مي‌شود.اجراي طرح استاني شدن انتخابات موجب مي‌شود که توقعات محلي و شخصي مردم از نمايندگان کم شود و نمايندگان وقت کافي براي رسيدگي به وظايف اصلي خود داشته باشند. اگر هرکس به وظايف قانوني خود عمل کند اجراي اين طرح هيچ مشکلي را ايجاد نمي‌کند. بنابراين هرچه انتخابات از حوزه‌هاي محدود خارج شود هم مردم کلان‌نگر مي‌شوند و هم نمايندگان زمان کافي براي رسيدگي کلان و ملي را خواهند داشت.
روزنامه مردم سالاری ۱۳۹۴/۲/۱۵ شماره۳۷۴۸

مطالب مشابه
دیدگاه ها