نمایش نوار ابزار

كارنامه غيرمثبت دولت

8639788اگر بخواهم بدون هيچ ملاحظه‌اي نظر دهم بايد بگويم به اعتقاد من كارنامه دولت در حوزه سياست داخلي كارنامه مثبتي نبوده است. چرا كه دولت نتوانسته به شعارها و وعده‌هايش در اين حوزه جامه عمل بپوشاند. دولت در راستاي دفاع از آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و همچنين در دفاع و ارتقاي جامعه مدني و تاسيس نهادهاي مدني بسيار ضعيف عمل كرده است. همين امر باعث شده تا بسياري از بدنه اجتماعي مردم كه با چنين خواسته‌هايي به حسن روحاني راي داده‌اند دچار ياس و نااميدي شوند. دولت نبايد فراموش كند براي دوسال باقي مانده و دوره بعد انتخابات به حمايت بيشتر مردم و البته اين بخش از بدنه اجتماعي‌اش نيازمند است. همچنين از سوي ديگر اگر بخواهد مورد حمايت نيروهاي سياسي تاثيرگذار كه حمايت‌شان در دوسال پيش نقش پر رنگي در پيروزي حسن روحاني بازي كرد را نيز همچنان داشته باشد ناگزير است تا در اين حوزه تلاش بيشتري را انجام دهد. البته نمي‌توان از وجود موانعي كه موجب كارشكني در كار دولت مي‌شود چشم پوشي كرد اما دولت بايد در مقابل مخالفان تندرو و افراطي‌اش مقاومت بيشتري را نشان دهد و مطالبات مردم در حوزه سياست داخلي را برآورده كند.

روزنامه اعتماد شماره ۳۲۶۶ شنبه ۱۳۹۴/۳/۲۳

مطالب مشابه
دیدگاه ها