نمایش نوار ابزار

قاضی پور یک اصولگرای کامل

IMAGE634782239818072879هدف از اصولگرایی دراینجا متعهد بودن به ارزش های اسلامی نیست بلکه آن معنا از اصولگرایی است که جز افکارواندیشه های خودرا نمی پذیرد، درپیله دگم گرایی ومطلق انگاری پیچیده شده وچشم دیدن دیگران را ندارد. ازایدولوژی منجمدی تبعیت می کند که حقی برای حیات دیگران قایل نیست، زمین را ملک طلق خود واندیشه وزبانش را حق مطلق می پندارد .به نظام آپارتاید وارباب ورعیتی قایل و به حقوق برابر همگان معتقد نیست را ه روشن را ازآن خود وتاریکی را مختص دیگران می داند. رای دیگران را زینت مجلس وانتخاب خودرا تکلیفی ازسوی آنان می شمارد. به تمایز بین شهروندان باور راستین وبرابری را درشان خود نمی داند. این طرز تفکر به برابری حقوق در بین ملیت ها،مذاهب ، زن ومرد معتقد نیست و خودرا تافته جدا بافته محسوب نموده ،قانون را کاغذ پاره وتوافق نامه را دستمالی بیش نمی داند. اخلاق را فرمالیته ودین را ابزاری در طریق منافع دنیوی به کار می گیرد. پیروزی بررقیب هرچند باهتاکی وهتک حرمت باشد با بی پروایی کامل انجام می شود .بنابراین می توان چنین اندیشه ای را مضر به حال همزیستی اجتماعی وحقوق شهروندی دانست که کاملا مخالف موازین دینی، اخلاقی وحقوق بشری است وعدم حساسیت در مقابل چنین تفکری به ضرر جامعه تمام خواهد شد وازاینجاست که باید فهم ودرک سیاسی تهرانی ها را تحسین کرد که با یک نه بزرگ به انحصار طلبی و تندروی پاسخ منفی دادند.

دیدگاه ها