نمایش نوار ابزار

فراکسیون امید باید پیمان شکنان را افشا نماید

بسیاری از نمایندگان کنونی با حمایت وبلیط اصلاح طلبان وارد صحن مجلس شده اند. اما اکنون زمزمه های به گوش می رسد که برخی از افراد چون خرشان از پل گذشته ورای را ازمردم اخذ نموده اند نیازی به حضور درفراکسیون امید وعمل به تعهد ومیثاقنامه ندارند. راستی درمجلسی که به پسوند اسلامی متصف است درست است نماینده ای که به تعهد خود عمل نکرده دراین مجلس حضور داشته باشد.

به نظرم لازم است فراکسیون نام پیمان شکنان را به اطلاع مردم برساند تا بار دیگر مردم فریب کسانی را نخورند که به کوچکترین موازین اخلاقی پایبند نیستند وارزش های اسلامی را زیر سوال می برند.

باید جامعه را به سمتی هدایت کرد که ازاین به بعد اجازه سوء استفاده از احساسات پاک خودرا به افراد تحت عناوین مانندنماینده مجلس ویا غیر آن ندهند.

دیدگاه ها