نمایش نوار ابزار

فاجعه ی نا آگاهی نخبگان و تحصیل کردگان اهل سنت ایران از مسائل مذهبی خویش

896789678اولین خاطره ی تلخ بنده از چنین واقعیت ناگواری در آغار ورود اینجانب به دانشگاه در سال ۶۲ ودر خوابگاه می باشد که یکی از دوستان شیعه ام از یکی از دانشجویان اهل سنت پرسید :امامهای شما چه کسانی هستند ؟ا دانشجوی سنی که از مسائل مذهبی بی خبر بود جواب داد :فکر کنم عمر وعلی وحضرت یزید !!! البته تعجب من بیشتر از همکلاسی شیعه ام بود چون هیچ اهل سنتی یزیدرا قبول ندارد.
از این نکته های ناگوار زیادند من جمله همین بیست وهفتم ماه رجب است که در نزد اکثر اهل سنت به ویژه کوردها به غنوان اسرا وشب معراج گرامی داشته می شود اما قشر باسواد که یا آگاهی تاریخی ندارند ویا تابع تقویم رسمیند در پیام های تبریک خود مبعث را تبریک می گویند واصلا بی خبر از حادثه ی مهم معراج نبی مکرم هستند .بدون شک ناآگاهی تحصیلکردگان اهل سنت از آموزه های مذهبی خود بویژه کوردها واقعیتی است تلخ که اگر خانواده ها وعلما ی ربانی در فکر آن نباشند آثار منفی زیادی بر روی نسل آینده خواهد داشت .

دیدگاه ها