نمایش نوار ابزار

عیشقی هه ورامان

96397863879عیشقی هه ورامان

کاک مسلمی جلالی زاده

به و هه ورامانه چون به هه شته ن وه ش
به و که ژانی به رز میرگانی دلکه ش
به عه لاقه ی دل که هه ورامانه ن
به جیگه ی سه یران سه ر کوسارانه ن
به بولبلانی هه و رامی زوان
به ماموسای شوخ ها جه بیساران
به صه یدی عاشق که مه ند جه داوه
به میرزا شه فیع مه سکه ن جه پاوه
به دیوانه ی ویل وه لی دیوانه
مه لا موسته فا دولاوی یانه
به مه لا خیدیر زانای رواری
میرزا ئه ولقادر که رینه زاری
به عه بدوره حمان مه و له وی مه شهور
سورانو گوران زانای شاره زور
به وه فای شیرین دلی ریشی ویم
موسلیم هه ورامی که نامه ن په ریم
هه تا کو ئه به د روحو دلو گیان
ئه سیره ن به دام عیشقی هه ورامان
۱۳۵۷/۴/۱۲

مطالب مشابه
دیدگاه ها