نمایش نوار ابزار

عمر بن خطاب و رسیدگی به وضعیت مردم محروم

به فاروق اعظم، عمر بن خطاب گفتند: چرا خانه ی کعبه را با پرده ی ابریشم نمی پوشانی؟

در پاسخ گفت: سیر کردن شکم مسلمانان اولی تر از پوشاندن خانه ی کعبه با ابریشم است.

آری به خدا سوگند، سیر کردن شکم مسلمانان از پوشاندن خانه ی کعبه با پرده ی حریر و ابریشم سزاوارتر است.

عمر شخصیتی بود که دین را فهمیده بود، همان کسی که پیامبر (ص) درباره اش فرمود: اگر پس از من پیامبری مبعوث می شد قطعا عمر بن خطاب می بود.

آری مسلمانان امروزه سفارش پیامبر و عمر و علی را فراموش کرده اند و به جای پرداختن به ساماندهی وضعیت زندگان و گرسنگان و پابرهنگان به آبادانی قبرها و تزیین و تذهیب آن ها می پردازند که نشانه ی آشکار اسراف و تبذیر و کنز و تضییع سرمایه های خدادادی و مصداق ناشکری و کفران نعمت و بی توجهی به آموزه های دینی است بدون اینکه صاحبان قبرها راضی باشند و یا فایده ای برای آنان داشته باشد.

به زنده ها بپردازیم که مردگان نیازی به تزئین قبرها ندارند.

دیدگاه ها