نمایش نوار ابزار

عصاره های فضایل شورای نگهبان

سخن برحقی که نماینده ی شجاع ،ایثارگر و آزاده ی مجلس جناب دکتر  محمود صادقی برزبان آورد ،سخنی است که از  دل ما بیرون آمده است ،زیرا دخالت ها ونظارت استصوابی شورای نگهبان همیشه موجب شده تا ملت نتواند عصاره ی فضایل خودرا به خانه ی ملت بفرستد.

بدون شک ویا رودربایستی باید گفت: راه یافتگان به بهارستان علی رغم احترام کامل به شخصیت آنان باید بپذیرند که اگر نظارت استصوابی و دخالت نابجای شورای نگهبان و هیات های نظارت نباشد قطعا کسان دیگری در پارلمان حضور می یابند .من خودم علیرغم رد صلاحیت های متعددم بویژه درمجلس ششم با وجود فضای بازی که در تابید صلاحیت ها پیش آمده بود ،وبه گونه ای بازار رقابت در بین طیف های مختلف وجود داشت ،با وجود اینکه احساس می کنم در انجام وظیفه کوتاهی نکرده ام ،اما باز هم نگرانی ها وخلجان هایی در دلم وجود دارد که شاید حق افرادی را ضایع کرده باشم ،امیدوارم من توانسته باشم اهداف ومقاصد آنان را بر آورده کرده باشم.

اما اگر میزان رای ملت باشد و قرار باشد  هرحوزه ویا شهرومنطقه ای عصاره ی  خوبی ها وفضایل خودش را تعیین نماید وبا صرف نظر از این مطالب،انتخاب حق طبیعی هر موجود با اراده ای است که از آغاز آفرینش ودر جدال شیطان با خداوند  بیان شده است. پس سلب حق انتخاب به طور قطع انسان را به مقام فرشتگان نمی رساند ،بلکه برعکس اورا از مقام انسانیت تنزل می دهد ومحروم کردن انسان ازاین حق مخالف تکریمی است که از انسان از سوی خداوند شده است.

بنابراین نمی توان تحت هر عنوان ویا هرگونه توجیهی این حق را از انسان  یعنی جانشین  خداوند در روی زمین گرفت، زیرا گرفتن حق انتخاب همانند گرفتن عقل وخرد است  که تکلیف را از انسان ساقط می نماید.

لذا دخالت در حوزه ی اراده ی انسان ومکلف نمودنش به گزینش خلاف میل ورای خود محروم نمودن او از حقوق خدادادی و اساسی اوست.حقوقی که مایه قوام ودوام حیات عقلانی و روحانی اوست  وشاید به نوعی فصل ممیزه ی او از دیگر موجودات باشد،لذا دخالت شورای نگهبان تحت هرعنوانی وبا هرگونه تفسیر ی که شخصی را از حق انتخاب شدن محروم نماید ویا گروهی را از حق انتخاب کردن محروم کند قابل قبول نیست.

ردیف نمودن اتهام های عدم التزام به اسلام  ونظام جمهوری اسلامی و  بدین وسیله بسیاری از افراد متعهد ومتدین را از گر دونه ی خدمت هم مشمول حق الناس می شود وهم حق الله،زیرا هم حق فرد ضایع می شود وهم حق جامعه.

از سوی دیگر مگر می توان گفت :کسانی که تایید صلاحیت شده‌اند همگی معصومند وبدون اشکال وخطا ،قطعا نمی توان گفت .در حالی که در موارد مختلف فقهی وحدیثی اشاره شده زمامداران در بخشش عفو کنند بهتر از خطا در مجازات است .

هرچند در اینجا بحث مجازات نیست بلکه بحث حق وحقوق است شورای نگهبان در این سلب حقوق ها کارنامه ی درخشانی ندارد،که به طور غیر مستقیم نماینده  حقوقدان و شجاع مجلس جناب دکتر صادقی در نطق خودش  به آن اشاره کرد ،یعنی نمایندگان عصاره فضایل شورای نگهبان هستند و منتخب آنان هستند وملت هم یا از روی ناچار ی  وآشنایی ویا دیگر عوامل وعلل با رعایت مصالح ویا شاخص های  نسبی رای خودرا به صندوق ها می اندازد که آثار آن را در خیلی از موارد می بینیم.

امیدوارم این سخن بحق بجای دکتر صادقی تلنگری باشد برای شورای نگهبان و  کسانی که میانه ی خوبی با انتخابات ندارند شاید در انتخابات های آینده با محروم نکردن مردم از حق انتخابات آزاد ،نیروهای توانمندتر وشایسته تری به مجلس راه پیدا کنند که در حقیقت عصاره ی فضایل ملت باشند.وبتوانند  آگاهانه ومتعهدانه  با انجام دو وظیفه ی تقنین ونظارت وظیفه ی خودرا در مقابل ملت بویژه در مبارزه با فساد انجام دهند.

دیدگاه ها