نمایش نوار ابزار

عربده های چین کمونیست و دریوزگی مسلمانان

828736873ده ها سال است که مسلمانان ترکستان شرقی در زیر چنگال حکومت غاصب چین گرفتاراند وکشته وآواره واسیر اند وحتی اخیرا واداربه عدم انجام عبادت روزه رمضان شده اند .اگر یک میلیارد مسلمان غیرت می داشتند ودر دفاع از این مظلومان یک ماه کالاهای بنجل چینی را تحریم می کردند ونمی خریدند ،آیا این نژادپرستان غاصب بی خدا می توانستند اینگونه ظالمانه حفوف مادی ومعنوی ملتی را پایمال نمایند .؟؟؟؟؟

مطالب مشابه
دیدگاه ها