نمایش نوار ابزار

عبدالمومن مردوخ (آقا مومن) آیة الله زاده ی کردستانی

7878783567تا اولین انتخابات شورای شهر سنندج برگزار نشد نمی دانستم که میزان محبوبیت وجایگاه مرحوم آیة الله مردوخ تا چه اندازه است ؟ فرزند ایشان یعنی عبد المومن نفر اول ومن نفر دوم شدم ،پس از مدتی امروز ایشان را دیدم وخیلی خوش حال شدم ،چنین افرادی گنجینه ی شفاهی شهرمان هستند ، خبرنگاران وتاریخ نگاران خاطرات شفاهی آنان را ضبط وثبت کنند تا فردا دوباره پشیمان نشویم ؟ من از این بابت خیلی خودمو سرزنش می کنم ، تاریخ شفاهی دیارمان را از زبان خانواده ی شخصیت های علمی ،فرهنگی وهنرمندان بشنویم .آقا مومن خاطرات زیادی از مرحوم آیة الله مردوخ که از عجایب روزگار بوده اند دارند پس زودتر این فرصت را از دست ندهیم .

مطالب مشابه
دیدگاه ها