نمایش نوار ابزار

ظلم بد است اما به نام اسلام بدتر

وقتی که انسان حدیث پیامبر (ص) را که سعدی علیه الرحمه به نظم در می آورد وبر سر در ساختمان سازمان ملل با آب طلا نوشته می شود که بنی آدن اعضایـیک پیکرند, می بیند از مسلمانی خود متنفر می شود که به نام اسلام وپیامبر وبه نام دین واهل بیت بر پیروان حضرت چه ستم هایی که نمی رود؟ حالا فرض کنیم  اگراسلام به ایران نیامده بود آیا ما ایرانی نبودیم؟ آیا اسلام گفته که اگر شما این دین را نپذیرفتی باید سرزمین وخانه ات را ترک نمایی.اسلام چنین چیزی نگفته .زندگی بسیاری از مسیحیان ویهودیان وزرتشتیان وفرقه های من درآوردی در میان مسلمانان وزندگی عادی ومعمولی آنان از حلب ولاذقیە تا موصل واصفهان بزرگترین دلیل بر تسامح وتساهل ومدارا در میان مسلمانان ونسبت به غیر مسلمانان است . امروز جهان اسلام دچار قهقرا شده است .اگر می گویند سلف صالح وسیره آنان برای آن است که تحمل ودگراندیشی حاکم بود .مذاهب وفرقه های مختلف را نگاه کنید .کتاب های الملل والنحل ابن حزم وشهرستانی را بخوانید ببینیم چقدر از ناحیه مدارای مذهبی دچار افت شده ایم.
این تویت اقای تاجزاده را نگاه کنید .واقعا انسان متاسف می شود .متولدهای نجف ونخجوان وفاریاب و……. می توانند در  کشور وزادگاه من همه کاره شوند .اما چون سپاه صفویه به خاک واستان من پایش نرسیده  باید از حقوق شهروندی خودم وایرانی بودن  خودم محروم شوم . امروز من نمی توانم فرزند خودم را بدون دلیل وحجت قانع کنم که اسلام طرفدار عدالت است ویا دینی کارساز است که طرفدار انسان باشد .چگونه افرادی که ادعای جنتی بودن وبهشتی بودن می کنند  اینگونه در حق هموطنان خود ستم می نمایند وحتی اجازه رشد آنان را در منطقه خودشان نمی دهند .آیا فردا در قیامت اگر بهشتی باشند می توانند گزارش عملکرد خودرا به رسول خدا وحضرت علی ارائه دهند؟ که در بلوچستان وکردستان اجازه ندادیم مدیر کل آموز ش  وپرورش ویا استاندار از اهل سنت باشند.

دیدگاه ها