نمایش نوار ابزار

ضرورت کاندیدای پوششی و ترفند تندروها

من خودم قبلا با کاندیدای پوششی و یا در سایه در کنار روحانی از سوی اصلاح طلبان محالف بودم و داشتن یکـ کاندیدا را در کنار روحانی چراغ سبزی به شورای نگهبان و تایید عمل غیر قانونی رد صلاحیت ها می دانستم.

اما از زمانی که هجوم چهره های اصولگرا را اعم از مستقل و جمنایی و احمدی و غیره را دیدم ، نظرم تغییر کرد زیرا شرکت گسترده افراد شاخص این جریان اعم از اینکه رأی داشته باشند یا نه و یا دربین خود اختلاف داشته باشند مهم نیست، بلکه نکته مهمی که در اینجا مطرح است استفاده از تریبون برای تخریب دولت و شخص روحانی است؛ زیرا در یک فضای تهاجمی که رسانه میلی در دست یک جریان و همزمان بیست نفر جنبه تهاجمی بگیرند و یک نفر نقش مدافع را بازی کند با توجه به ضعف حافظه تاریخی ایرانیان و تحت تاثیر سریع قرار گرفتن شایعات و دروغ ها ممکن است بر روحیه مردمان ساده دل که هنوز دلسوز را از فرصت طلب کمتر تشخیص می دهند تاثیر گزار باشد.

لذا می طلبد چندین نفر اصلاح طلب نیز، در کنار روحانی جهت ضربه گیری تا روزهای مانده به آخر تبلیغات وجود،داشته باشند تا با بیان واقعیات و معرفی عوامل بدبختی، و بیچارگی ملت از تیره شدن اذهان ساده دلان بیشتر جلوگیری کنند و نگذارند بار دیگر هاله های سیاه ناامنی ،بیکاری و فقر و فساد بر جامعه حاکم وتحریم های ویرانگر و بی اعتمادی بین المللی به عنوان تهدیدی بزرگ کیان ما را به خطر اندازد.

دیدگاه ها