نمایش نوار ابزار

شیخین از دیدگاه امام جعفر صادق

ابو بصیر گفته است زنی خدمت امام صادق آمد و در باره ابو بکر و عمر پرسید؟

فرمود: تولیهما؛ آن دو نفر را دوست داشته باش.

زن گفت :پس در روز قیامت که من با پروردگارم روبه رو می شوم بگویم : تو مرا به دوستی آنان فرمان دادی؟

فرمود:بله
روضه الکافی ۸/۱ ۰۱

65348737474

مطالب مشابه
دیدگاه ها