نمایش نوار ابزار

شهدا خوشا به حالتان که گورخواب های نصیر آباد را ندید

87578574راستی ما فکر می کنیم انسانیم؟ حدیث شریفی که از پیامبر اسلام روایت شده ویکی از آیات انجیل هم می باشد .(مسلمان نیست کسی که هرآنچه را برای خود می خواهد برای برادرش نخواهد) راستی این همه سخن رانی وتوصیه ووعظ چرا در گوش ها تاثیر گذار نیست ؟ چرا این همه برای مردگان گریه می کنیم درحالی که نیازی به گریه ما ندارند ،یک بار برای زندگان درفقر فرورفته وزندگانی که بر اثر رفتار ناجوانمردانه ما در خانه مردگان مسکن گزیده اند نمی گرییم وآنان را در خنده های خود شریک نمی گردانیم؟ خرافات  وبرداشت های غیر دینی از متون دینی  وحاکمیت اسرائیلیات برنصوص صریح وعدم شهامت بیان واقعیات دین از سوی کسانی که خودرا متولی دین می دانند موجب شده که حتی اعمال خیر وصالح برمردم ونیکوکاران مشتبه شده وخیرات ومبراتی در جامعه انجام می شود به جای قرار گرفتن در ردیف اعمال صالحه چه بسا در زمره اعمال مردود ونامقبول قرار گیرند.چون پیامبر فرموده هرکس عملی را بر خلاف امر ما انجام دهد  مردود است. راستی اگر نیکوکاری های ما واحسان وبخشش ها براساس رهنمودهای  صحیح قرآن وسنت باشد وجزء اعمال صالحه مورد نظر دین باشد . هرچند دولت  وحکومت مسئول رفاه زندگی وتامین معاش همه شهروندان است وچراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است وحکومت لازم است اول به شهروندان خودش بپردازد نه  رعایای کشورهای دیگر.!!!
اما شهیدان وایثارگرانی که جانشان را برای عملیاتی کردن شعارهای  اوائل انقلاب وآرمان های مردم که فکر می کردند در زمان شاه شمال شهری وحلبی آبادی نباید در بینشان فاصله  چندانی باشد ودررفتار وکردار هم ثابت کردند نمی دانستند که پس از خود بسیاری از  شعارهایشان از سوی قدرت طلبان به فراموشی سپرده می شود.
مرحوم برادرم در اوایل انقلاب که به خاطر دانشجوی حقوق بودن وفارغ التحصیل مدارس دینی دراول پیروزی انقلاب به مدت  یک ماه مسئول کمیته  حقوقی وقضائی بود ومنازعات مردم را حل وفصل می کرد.براثر نزاع دوخانواده کولی که  یکی از آنان با سلاح کمری دیگری را کشته بود و سلاح در اختیار ایشان بود باهزاران خواهش والتماس حتی اجازه نمی داد تیری با آن شلیک شود ومی گفت امانت است  ومتعلق به بیت المال.
ودرهنگام شهادت هم بیست تومان پول خالی در جیبش بود ودرزمان شاه هم در چند اعلامیه ای که داد ه بود بیشتر آمدن نظامی حامی مستضعفان وپشتیبان عدالت را نوید می داد وامروز متاسفانه دراثر ناکارآمدی وارثان خون شهدا زندگانمان به قبرها پناه می برند.
شهدای عزیز با ید گفت :خوشا به حالتان که رفتید وباید گفت :آری این چنین شد برادر!

دیدگاه ها