نمایش نوار ابزار

شهامت خود شناساندن را داشته باشیم

89678یکی از معایب فضای مجازی در کنار هزاران محاسن آن وجود قهرمان های پوشالی با نام مستعار است که بر زمین و زمان می تازند. این پهلوان پنبه ها که از حقیقت گریزان و یا از خودنمایی لرزانند با نق زدن ها و انتقاد از هر مسوول و غیر مسوول توسن ایراد و اعتراض را به جولان درآورده و در فضای مجازی چنان عقاب سبکبالی به پرواز در می آیند و به ریش همه می خندند. در حالی که نمی دانند برخی از مدیران گروه ها از جاهایی دیگری آمده و به جاهایی وصل و میدانی را برای به دام انداختن پاکدلان آماده کرده اند که آشکار کردن هویت امن تر از قرار گرفتن در زیر سایه مدیران گروه هایی است که مانند شکارچی به شکار نام و شخصیت و حرمت دیگران مشغولند.
پس چه بهتر که با شناسنامه و هویت حقیقی خود چه در فضای حقیقی یا مجازی به خودنمایی بپردازند زیرا در مسیر رسیدن به جامعه ای دموکراتیک نمی توان بانقاب و چهره ای پنهان موفق بود. و در صورت رسیدن نمی توان ادعای حق و سهم را داشت. به هر صورت لازم است در طرح سوال و یا انتقاد از هر شخص و گروهی با شهامت خود را معرفی کرد تا پاسخ شفاف داده شود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها