نمایش نوار ابزار

شریعتمدار، شستا، ژن های خوب و مدیران چند کاره

از قدیم گفته اند :خوردن برخی از نان ها چه از نظر شرعی ویا اخلاقی مکروه وناپسنداست.مانند مال یتیم ,بیوه گان وسالمندان وافراد نیازمند. سازمان های مانند تامین اجتماعی ویا بازنشستگی از سازمان ها ی هستند که به سبب تعلق به اقشار آسیب پذیر جامعه از نهادهای هستند که شاید جزء همان اموال ممنوعه قرار بگیرند .اما چندین سال است که به عنوان حیات خلوت از ما بهتران در آمده اند وهرکس به نوعی در این شرکت ها به کسب وکار خاموش مشغول است .ومتاسفانه چون تنها منافع ودر آمد شخصی مطرح است نه تنها هیچ تلاشی در راستای توسعه وسود آوری این مراکز مد نظر نیست .بلکه به سبب افزایش وابستگان به اعضای هیئات مدیره ها ورئیسان نه تنها سودی مطرح نیست بلکه تراکم کارمندان ونورچشمی ها چنان است که محلی برای استقرار استخدام شدگان یافت نمی شود .از همه بدترنه تنها افراد استخدامی مازاد بر نیاز که نیازی به آنان نیست ,ضمن اینکه کار ارزشمندی انجام نمی دهند بلکه در شرکت های دیگر در نقش هیئت مدیره ویا عضو هیئت مدیره اصلی ویاغیر موظف چنگال در کیسه بیت المال می اندازند .از همه بدتر ضرردهی این شرکت ها است که به بیت المال وسرمایه قشر محروم ومستضعف برمی گردد.
من کاری به دیگر شرکت ها وهلدینگ ها ندارم .اما مسأله هلدینگ تاپیکو که اخیرا در خبرگزاری ها مطرح شده بیشتر می تواند نوری بر تاریک خانه این هلدینگ ها بیندازد که واقعا ادامه چنین وضعیتی نمی تواند با برنامه آقای دکتر شریعتمدار که مخالف رانت خواری وچندکاره ای وبازنشسته بازی ودیگر مسائل است باشد. من تعجب می کنم که این همه تخلفات وسوء استفاده ها صورت می گیرد .کسی اعتراض نمی کند ودرحالی که فرزندان اقشار محروم مانند کارگران وکشاورزان بیکار و سرگردانند .اما ملیجک ها یی که متظاهر به دفا ع از حقوق ملت می دانند در مقابل این سوء استفاده ها سکوت می نمایند وبا شانتاژ وافترا به کسانی که هیچ نسبت وعلاقه ای با چنین مراکزی ندارند تهمت می زنند.
علاوه بر این حاتم بخشی هاو استخدام ها ی بی حساب وکتاب که باری بر این هلدینگ ها می باشند. عدم استفاده از کوردها واهل سنت است که چون اهل سنت هیچ جایگاه ونفوذی در این شرکت ها ندارند قطعا جایگاهی برای استخدام وبه کارگیری اهل سنت وکوردها نیست.
تنها کوردی که مدیر عامل تاپیکو بود .آقای مهندس زرین گل بود که متاسفانه در دولت روحانی برداشته شد ومن زمانی که به نزد آقای ربیعی رفتم وگفتم که ایشان را به خاطر لاستیک بارز کردستان که در نتیجه ی زحمات ایشان راه اندازی شده ابقا نمایید .متاسفانه نپذیرفتند وشخص دیگری منصوب شد .اکنون به طور خلاصه صورت وضعیت این هلدینگ راکه در سال ۸۷ تحویل گرفته اند با زمانی که اورا عزل نموده اند مقایسه نمائیم. در زمان انتصاب ایشان سود خالص سال ۸۷ هشتاد وهفت ملیارد تومان.وهنگامی که اورا در سال ۹۲ عزل نموده اند سود هلدینگ ۲۷۰۰ ملیارد تومان بوده است.اما پس از رفتن مهندس زرین گل کارمندان این مجموعه از ۱۸ نفر به ۷۵ نفر رسیده وسود به ۹۰۰ ملیارد تومان کاهش یافته است .در حالی که آن زمان دلار ۹۰۰تومان بوده است.
امید است آقای شریعتمدار در بازسازی وبهسازی وتوانمندی این بنگاه با قاطعیت عمل کند ونفع جامعه را بر نفع سوء استفاده کنندگان ازبیت المال ترجیح دهد.
@drjalalizadeh60

دیدگاه ها