نمایش نوار ابزار

شب قدر و بی قدری ما

89630000راستی آن شب قدر که اهل خلوت می گویند کدام شب است ؟وچرا مشخص نشده است؟راه شناخت این شب چیست ؟ آیا معلق به اشخاص وافراداست؟ یا متعلق به انسانیت است ؟ اگر در قرآن گاهی کلمات ویاعباراتی مجمل هستند خداوند تبیین آن هارا به فرستاده اش واگذار کرده که یکی از آن ها همین شب قدر است .بدون شک نازل کردن قرآن در ماه مبارک رمضان برنماد بشریت وارسته ووالا که حضرت محمد باشد بزرگترین ارزش دادن به انسان است واین یادآوری برای آن است که ای انسان تو قدر پیدا کرده ای پس خودرا بی قدر وارزش نکن. اما متاسفانه ما امروز خیلی بی ارزش شده ایم وقدر خودرا نمی دانیم و همچنین قرآن در شب مبارکی نازل شده وآن شب مبارک هم شب قدر است وآن شب هم به وسیله ی پیامبر (ص) اعلام شده که در یکی از روزهای فرد دهه ی آخراست .وبه احتمال قطع به یقین بیست وهفتم است وشاید عدم تعیین آن به خاطر تلاش وجستجو با انجام عبادات برای یافتن قدر حقیقی است که در عبودیت خداوند ودوری از بندگی طاغوت ها مشخص می شود.
به نظرم مسلمان ها به جای استفاده ی بهینه از نمادها برای تغییر وتحول در زندگی ،آن هارا به افیونی برای تخدیر افکار وافسون ساده دلان تبدیل کرده اند .ما اگر معنای قدر را می شناختیم آیا اینقدر بی قدر بودیم که هنوز از حقوق انسانی وشهروندی مانند دیگر افراد بشر چندین مرحله فاصله داریم؟.
تا مسلمانان به خود باز نگردند وتا مفهوم قرآن را در نیابند که پرستش خداوند واجتناب از طاغوت است شب قدر را درک نمی کنند .قدر حقیقی زمانی است که قدر انسان دانسته وحقوق مادی ومعنوی او به طور کامل به رسمیت شناخته شود وهمه ی زمینه های رشد وترقی معنوی وروحی او فراهم شود واین میسر نمی گرددمگر اینکه از دیگران احساس بی نیازی کند وتا زمانی که مستقیما رابطه اش را با آفریدگار جهان برقرار نکرده وتعلقات مادی ووابستگی های دنیوی را با ارباب دنیا قطع نکرده وصاحب اختیار خود نشده به قدر ومنزلت حقیقی نرسیده هنوز بی قدر است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها