نمایش نوار ابزار

سگساری سیاسی

این واژه از اختراعات خودمه ،هرچند قبل از هرچیز از جناب،سگ عذر خواهی می کنم که برخی افراد را با آن مقایسه می نمایم،اما چون خداوند در این مورد از تمثیل استفاده نموده جای اشکال وایراد نیست.
اصطلاح سگساری سیاسی  ویا سگ های سیاسی معمولا بر ای افرادی به کار برده می شود که در سطح مردان سیاست نیستند ،اما خودرا سیاسی می دانند ویا سیاسی کار هستند وبه سبب خالی بودن صحنه از مردان سیاست به خود اجازه اظهار نظر وانا الرجل می دهند. در کردستان خودمان می توان به برخی از انان اشاره کرد .به عنوان مثال یکی از خصایص سگ در کمین نشستن ومترصد فرصت بودن برای حمله به طعمه ویا افراد است که این خصیصه در برخی از افراد یافت می شود.به عنوان مثال چنین افرادی هیچ هنری از خود ندارند ونمی توانند رهنمود  و راه کاری از خود ارائه دهند ویا مشکلی را حل نمایند.اما در مقابل در کمین افراد ویا مکالمات ومکتوبات می نشینند ،بلکه شخصی در قالب شوخی ،یا سبق اللسان سخنی ویا مطلبی از او صادر شود تا با علم کردن وفوت کردن به سرناهای مختلف،افراد ساده لوح  را تحریک نمایند.
این سگ سارها تلاش می کنند با استفاده ابزاری از مصطلحات ویا دوگانه برخورد کردن با واژه ها وفریب کاری به مقاصد شوم خود برسند .یکی از ویژگی های این سگ سارها چماق قرار دادن مردگان بی دفاع وبی زبان در مقاطع مختلف وسوء استفاده از موقعیت ویا شهرت ومحبوبیت آنان است .از آن جایی که این افراد در قید حیات نبستند که مواضع خودرا بیان کنند .این سگ سارها هر چه را که بخواهند از زبان آنان بیان می کنند وچون در مبان مردم از احترام خاصی برخوردار هستند اگر انتقادی نسبت به انان   صورت گیرد با واکنش مردم مواجه می شود.
یکی دیگر از ویژگی های سگ سارها دوگانه برخورد کردن با قضایا است که در یک مورد اگردر راستای منافع انان نباشد ان را ویران می کنند ،اما اگر در راستای منافع انان باشد اورا تا نزدیکی عرش اعلا می برند .
یکی دیگر از ویزگی های سگ سارهای سیاسی ،بی تقوایی ولفاظی وتخریب افراد است که  بدون ترس از وجدان بیدار جامعه ویا روز میعاد  به افترا ودروغگویی می پردارند.
این افراد دچار کیش شخصیت ویا روان پریشی هستند وتلاش می کنند با استفاده از وضعیت روحی وروانی  ویاسیاسی جامعه با مطرح کردن خود با استفاده از بی حیایی وپررویی در زیر لوای دفاع از حقوق مردم اما به کام خویش به هرکس وهر گروهی بتازند .وبا استفاده از ضعف حافظه تاریخی مردم وعدم علاقه،به مسائل پڗوهشی،وتحقیقی ویا نداشتن فرصت وزمان کافی،برای،خود،عرصه ای،ومیدانی برای خودنمایی ایجاد  کنند.
این افراد در ظاهر خودرا اشخاص با وفا نشان می دهند اما با به محض اینکه منافعشان برآورده نشد با یک چرخش صدوهشتاد درجه ای همه رشته های،دوستی را ازهم گسیخته و ادعاهای قبلی را فراموش می نمایند .
سگسارها از لحاظ عملی کارنامه درخشانی از خود ندارند یعنی چنان در فضای خیالپردازی وذهنیت منفی غرق شده اند که فرصتی برای خدمت وارایه ی عمل صالحی ندارند ،هرچند در اندیشه خدمت ویا انجام کار مثبتی نیستند،زیرا سابقه آنان براین  مسئله گواه است.
این افراد همانگونه که اشاره شد به سبب مشکلاتی که در زندگی گذشته آنان وجود داشته وبه صورت عقده های در ذهن آنان جمع شده به هیچ یک از موازین اخلاقی پایبند نیستند و شب وروز در پی گرد آوری اسناد ومدارک برای تخریب اشخاصی که احساس می کنند افشاگر خلاف کاری ها وبی اخلاقی آنان می باشند اقدام می نمایند.
این سگسارها دچار تناقض درونی شدیدی می باشند وبه سبب این تناقض از شخصیت ثابتی برخوردار نیستند وهر روز بافرد ویا گروه خاصی همدم وهمنشین می باشند یعنی به مقتضای لقمه نانی که جلو آنان انداخته می،شود جهت سیاسی خودرا مشخص می کنند.اگر امروز مسئولی خواسته آنان را اجابت به تعریف وتمجید او مشغول می شوند واگر به آنان بی توجهی نمود به تخریب او می پردازند .
امروز درد جامعه ما وجود این سگسارهای سیاسی است که زندگی آنان در مراحل مختلفی مملو از کینه ،عقده ،تقلب،تخلف ،توهین ،دروغ،ریا،فرصت طلبی،منفعت طلبی،،تخریب،ادعا ،نان به نرخ روز خوردن ،خودرا در پشت اشخاص وجریانات پنهان کردن،عدم تقوای لفظی واخلاقی،بی حرمتی به اشخاص ، سوءاستفاده از باورهای ملی ومذهبی ،تحریک احساسات مردم وبه ویژه جوانان، بی حیائی وگستاخی،ناپرهیزکاری وعدم ترس از  خدا ورستاخیز واز همه مهمتر عدم صداقت وخیلی نکات دیگر است که در همه مناطق وبه ویژه کردستان چنین افرادی یافت می شوند وبهترین راه ان است که نگذاریم این افراد با استفاده از رسانه ها وشبکه های مجازی مردم را پل ترقی خود نمایند در حالی که بادکنکی بیش نیستند.

دیدگاه ها