نمایش نوار ابزار

سوارکاری بهتر از سیاسی کاری است

در سوار کار ی دغل بازی نیست ،آدم با نجیب ترین وبهترین حیوانات  مواجه است ،که همان است که هست،مایه آرامش روح وروان وورزیدگی جسم و جان است.

اما در سیاست تو با افرادی مواجه هستی که به ظاهر انسان ودر باطن حیوانند، دم از همرنگی می زنند ودر دل با شما نیستند، نه تنها روان را می آزارند ،بلکه کاری می کنند که  به نابودی جسمت منجر می شود .

کاش سیاسی کاران یک ذره همت ومروت سوارکاران را می داشتند که حد اقل به مرکبشان وفادارند ودر مقابل سواری هزینه های حیوان را می پردازند، وخودرا مسؤول می دانند،اما سیاسی کاران تنها به فکر خودشان هستند وهنگامی که خرشان از پل گذشت کسی را نمی شناسند واین بدترین صفت است ودر قاموس سیاست واخلاق  مایه ننگ می باشد .

چه خوب است که انسان گاهی از میدان سیاست  وسیاسی کاران دور شود وبا سوارکاری خود را ورزیده نماید وبرای رام کردن توسن هوا ونفس خودرا تقویت نماید.

واقعا من خودم میدان سوارکاری را بر صحنه سیاست دروغین وسیاسی کاران بی تعهد ترجیح می دهم.

دیدگاه ها