نمایش نوار ابزار

سوء استفاده از خانوادە شهدا ممنوع

من نمی دانم که چرا هرزمانی که یکی از مسۆولان قافیه شعرش تنگ می شود هیچ واژه ای را بهتر از خانواده ی شهیدان وایثارگران نمی یابد که قافیه شعر وقامت کج ومعوج خودرا با ان راست گرداند.

قطعا شهید واقعی که تلاش کرده حیات طیبه را در دنیا برای مردم وآخرت را برای دیگران فراهم نماید وگواهی راستین برای خلق خدا باشد با هرگونه انحرافی چه فردی یا جمعی مخالف بوده وروح سرکش او تاب پذیرش نامردمی ها ونابرابری ها را نداشته وسیمای صادق او هرگز تاب مستوری نداشته وحجاب های سیاه وظلمانی کدورت های نفسانی وجسمانی وشهوانی را پاره نموده تا انسان ها از هرگونه تعلقی چه چه مادی ویا قدرت رهایی یابند وبه مانند سرو به آسمان سعادت سربرکشند .

اگر شهیدان دربند دنیا و تعلقات ان بودند وبه منجلاب مادیات خوی کرده بودند راه سرخ شهادت را انتخاب نمی کردند.ومانند برخی از دنیاپرستان قدرت طلب با اقسام ترفندها وتوجیها ت ماندن خودرا ترجیح می دادند وجزء قاعدان زمان می شدند.

اگر شهید به سبب درک وضعیت نامتناسب زندگی ولزوم حرکت برای ایجاد یک جامعه سعادتمند به ایفای نقش خود پرداخته است وعنوان الگو ونمونه را برای دیگران برخودگذاشته است به معنای آن نیست که عده ای میراث خوار او شوند ودر هر موقعیتی از نام ویاد او ومحصول زحماتش استفاده نامشروع ببرند. متاسفانه برخی از مسؤولانی که هرگز به یاد شهید وخانواده آنان نبوده ونیستند هرازگاهی که در مقابل مردم قرار می گیرند ویا از انجام وظیفه باز می مانند تلاش می کنند از چماق شهید وحماسه وخون او برا ی اسکات دیگران استفاده و درخت خشک وبی ثمر عملکرد خودرا با خون پاک وارزشمند شهید آبیاری نمایند .ودر حالی که چنین کاری را انجام می دهند که هیچ احساس مسؤولیتی نسبت به بازماندگان شهدا نمی نمایند .

چه بسا بی حرمتی ها وحق کشی هایی که از سوی برخی از مسؤولین نسبت به ایثارگران وخانواده شهدا می شود .اما مدعیان دفاع از این افراد سکوت می کنند .چه ظلم هایی که از سوی جنتی ونهاد زیر نظر او در هنگام آسایش وآرامش به خانواده وفرزندان شهدا شده و آنان را از حق طبیعی وقانونی وشرعی خود محروم کرده اند . اما متاسفانه نه دادستانی ونه وزیری ونه حاکمی از حق انان دفاع ننموده ومهر سکوت را بر لبان خود زده اند .

اگر مسؤولان از آرمان های شهدا که برقراری قسط وعدالت وتأمین رفاه وزندگی سعادتمندانه برای همه ی شهروندان است دفاع می کردند وبه وصایای آنان عمل می نمودند, ما امروز دچار چنین وضعیتی نمی شدیم.

دیدگاه ها