نمایش نوار ابزار

سنندج پایتخت نوروز ایران

پیشنهاد بسیار جالب وبجائی بود که برادران ورمزیار از هنرمندان وفرهنگیان کوردستان در جشنواره نوروزی آبیدر دادند.واقعا چە جائی بهتر از‌سنندج می تواند چنین مسئولیتی رابپذیرد؟ کە هم از‌نظرتاریخی وهم از نظر طبیعی وجغرافیائی بهترین شرائط رادارد.بدون مبالغە می توان گفت ،درپهنە جغرافیائی برگزاری مراسم نوروز هیچ ملتی مانند کوردها نتوانسته آداب ورسوم نوروز را بە خوبی به نسل های بعدمنتقل نمایند وبە عنوان یک میراث فرهنگی حفظ نمایند.
همگامی با طبیعت وتجدد وتغییر فصل وانجام مراسم بابهترین شیوە بدون هیچگونە تقلید پذیری ازدیگران ویا استحاله آن تنها مختص این منطقە است. همانگونە کە هرکشوری ویا ملتی برای حفظ اداب ورسوم خود تمام همت خودرا به کار می گیرد ،تا بتواند بهتر در صحنە بین المللی خودرا نشان دهد ،کوردها باوجود نداشتن امکانات لازم برای حفظ هویت ومعرفی به دیگران ،اما توانستە اند باپشتوانە ی فرهنگی ودلسوزی فعالان فرهنگی خودش اینگونە بدرخشد ،
اما امروز لازم است در دنیایی کە بهترین وسیله برای جذب سرمایه ها و امکانات، عرضە فراوردە های معنوی وسرمایه های فرهنگی وجذب گردشگری است. چرا مانتوانیم از این سرمایه ها بە نحو احسن استفاده کنیم وموجب رونق بازارکالاهای فرهنگی نشویم؟ برگزاری مراسم نوروز در کوردستان نشان داد کە مردم این استان با شخصیت ونجابت واصالت خود ومهمان نوازی خاص ،می توانند عهدە دار چنین وظیفە ای باشند. بنابراین با توجە بە حضور استانداری طرفدار فرهنگ بومی ،فرمانداری متخصص در حوزه فرهنگ وشهرداری مردمی وفرهیختە ،عملی کردن چنین پیشنهادی وپذیرفتن وعملی کردن آن بسیار کاری معقول ومقبول ومی تواند دیوارهای اعتماد وامنیت را استوارتر سازد وبیش از پیش زمینە حفظ مواریث فرهنگی را فراهم سازد. یعنی سنندج پایتخت نوروز ایرا ن شود.

دیدگاه ها