نمایش نوار ابزار

سفر به زاهدان یا آنتالیا

83838اگر به هرجای دنیا سفرکنی کسی ازشما نمی پرسد ویا ممانعتی ایجاد نمی کند. واین حق طبیعی هر شهروندی است که به هرجا ی این کره خاکی که بخواهد سفرکند وکسی نمی تواند جلو اورا بگیرد‌ چون قرآن فرموده است :سیروا فی الارض، حال این سفر سفر تفریحی، تجارتی ،زیارتی ویا علمی باشد.
من خودم معتقدم همانگونه که مسلمانان درمراسم حج وبوداییان دررودخانه گنگ وجماعت تبلیغ در لاهور وشیعیان دراربعین جمع می‌شوند. اهل سنت هم حق دارند سالی یک بار درزاهدان درمراسم ختم بخاری ویا جشن فارغ التحصیلی طلاب وحافظان قرآن گرد هم آیند.
اما متاسفانه چند سالی است به بهانه های مختلف از حضور برخی از علمای اهل سنت دراین مراسم جلوگیری می شود که من هرچه به مغز خود فشار می آورم نمی توانم علت ودلیلی برای آن بیاورم. چهار سال قبل در زمان احمدی نژاد  درزاهدان مرا برگرداندند واز حضور درمراسم محروم کردند وپارسال دردولت روحانی از رفتنم جلوگیری کردند وامسال نیز می خواستند نگذارند اما رفتم ودراین همایش شرکت کردم که ازنظر معنوی حظ وافر بردم وبا برخی ازعلمای تشیع نیز آشنا شدم واز گفتگو با آنان مستفیض گشتم. هرچند برخی از علما مانند کاک حسن امینی ومو لوی گرگیچ را از حضور در این همایش بازداشتند ومردم را از سخنانشان بی نصیب ساختند.
پرسشی که مطرح می شود این است چرا با حضور اهل سنت دراین همایش مخالفت می شود؟
آیا منافع این همایش برای نظام بیشتراست یا مضار آن؟
آیا اهل سنت  حق برگزاری یک همایش را که اکثرا سخنرانان آن درباره وحدت ویا مسایل جزیی عبادی سخن می گو یند ندارند؟
من که خودم ازهیاهوی زندگی روزمره ومشغلت های بیهوده سیاسی خسته می شوم با شرکت درچنین محفلی احساس آرامش می کنم ونمی توانم برای عدم شرکت دراین جلسه توجیهی داشته باشم.
اگر مسوولان به اهل سنت باور نمی کنند از روحانیون اهل تشیعی بپرسند که از فضایل وامتیازات این همایش وآثار معنوی آن می گویند.

آگر کسانی که در قم و یا جاهایی دیگری نشسته اند وغصه افزایش اهل سنت را در بلوچستان می خورند وازافزایش گروه های انحرافی درحاشیه مشهد  نگرانند  بدانند که درکردستان کاهش جمعیت به سبب مهاجرت وعقیم بودن افراد وفقر وبیکاری ازکل کشور ۶/کمتر است وکسانی که این همه نگران ازبین رفتن اسلامند .بدانند که دوران چنین دغدغه های گذشته ورسانه های مجازی وشبکه های ماهواره ای چنان دل هارا مخاطب قرار داده که نمی توان مانند گذشته با شیوه های سنتی آنان را توجیه کرد.
به نظر نگارنده.  چنین همایشی که با زحمت وتلاش مردم محروم وعلاقمند برگزار می شود نه تنها کوچکترین ضرر وزیانی برای همبستگی ملی ندارد بلکه بهترین مبلغ برای ایران درمیان کشورهای اسلامی ا

دیدگاه ها