نمایش نوار ابزار

سرنوشت لیست ها

پس از پیروزی کاندیدای ریاست جمهوری در هر دوره ای , ازـسوی رییس جمهور ویا معاونان ومقامات از فعالان اهل سنت لیست های از نخبگان وتحصیلکردگان اهل سنت درخواست می شود .تا در دولت به کار گرفته شوند .افراد از یکدیگر سبقت می گیرند .حسودی ها ورقابت ها اغاز می شود ,هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده ,بدبینی وبدگویی ها شروع وگزارش ها منتشر می شود .غافل از اینکه درخواست لیست ها ودعوت افراد مانند فریب دادن بچه ها ست که چند لحظه ای اورا با دادن شیرینی سرگرم می کنند تا شیر مادر ویا خواسته ی اصلی  را فراموش نماید.چندین سال است اصلاح طلبان کورد وفعالان اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری سنگ تمام می گذارند وبنا به سنت سینه ی صاف ودلپاکی آنان تا تشکیل کابینه ومعرفی استاندار فعالان را سرگرم می سازند وازـآنان لیست های مختلف را می طلبند ,اما پس ازمعرفی  کابینه اب ازـآسیاب می افتد وگردونه ی جمع آوری آرا متوقف می شود ودر انتظار چهار سال دیگر می ماند که افراد جدیدی با وعده های پرزرق وبرقی وارد کارزار انتخابات شوند وباز هم عده ی دیگری جذب ستاد انتخابات شوند.
در دوره اخیر لیست های زیادی از سوی روسای ستادهای روحانی در کوردستان ودیگر مناطق کردنشین واهل سنت ونیز  رهبران وشخصیت های اهل سنت به رییس جمهور ,مهندس جهانگیری ومهندس شریعتمداری واستانداران داده شد .اما متاسفانه نه تنها هیچ خبری از به کارگیری افراد نشد .بلکه بر عکس کسانی که از فاصله دویست متری ستاد عبور نکرده بودند پست ها ومنصب های داده شده است .که موجب ایجاد بی اعتمادی نسبت به دولت شده بلکه فاصله بین اهل سنت وحاکمیت را روز به روز بیشتر می نماید .بیم آن می رود که افراد مذکور در لیست  به سبب معرفی از سوی برخی اشخاص متهم شوند ودر هیچ پستی به کار گرفته نشوند .
کاش نه لیستی را درخواست می کردند ونه با ارزش اشخاص بازی می کردند تا نخبگان اهل سنت بیشتر نسبت به نظام بدبین نشوند و وبه شغل های دون پایه راضی نشوند .متاسفانه  در استان کوردستان که قبلا معاون عمرانی از زمان اقای رحیمی از کوردهای اهل سنت بود ودر همه ی دولت ها این جایگاه حفظ شده بود .هم اکنون در حال واگذاری به نیروی غیر بومی  پس از مدیریت  ثبت احوال است که از معاون رییس جمهور تنزل نموده وبه بخشداری کلاترزان رسیده وسوالی که مطرح می شود این است آیا از مذهب حقوق شهروندی ودموکراسی برمی آید؟ با این رفتارهایی که ما در چند سال گذشته دیده ایم خیر

دیدگاه ها