نمایش نوار ابزار

سرنوشت عرب ها پس از پیامبر (ص)

عرب ها قبل از پیامبر بزرگ اسلام از هویت مستقلی برخوردار نبودند، هر چند شاهزادگان حمیری و لخمی و به طور پراکنده در برخی از مناطق امیران و روسای قبایلی بودند. اما در کل با ظهور اسلام بود که با فتوحات مسلمین دامنه قلمرو اعراب از مراکش تا سند و چین گسترش یافت و اعراب در پرتو اسلام حاکم مادی و معنوی مسلمانان شدند و تا ظهور عثمانی ها سخن اول را می زدند. هر چند با آمدن عثمانی ها باز هم اعراب و مخصوصا افراد منتسب به حضرت محمد از محبوبیت و نفوذ معنوی زیادی برخوردار بودند در حالی که پیامبر برای مبارزه با سوء استفاده از دین و معنویت مبعوث شده بود.
پس از تجزیه امپراطوری عثمانی و تسلط کشورهای استعماری، کشورهای عرب زبان تحت تسلط استعمارگران قرار گرفتند و پس از مدتی مبارزات ضد استعماری آغاز شد  و این بار حاکمیت ملی یک پارچه به حکومت های کوچک و متعدد تقسیم شد و برخی وابسته به غرب و برخی وابسته به شرق شدند.
علاوه بر آن کوچ بهودیان به فلسطین مزید بر علت شد.
اما در کل هیچ ملتی متفرق تر و پریشان حال تر و آشفته تر از اعراب امروز در میان ملت ها پیدا نمی شود.
سران وابسته و مزدور برای حفظ تاج و تخت خود حاضرند هر کاری را بکنند.
نه سرکردگان اعراب نفوذی دارند و نه علمای دین جایگاهی و نه روشنفکرانشان رهنمودی دارند.
امروز در هیچ سرزمینی مانند خاک عرب ها  جنگ و نا امنی دیده نمی شود.
سوریه، یمن، فلسطین، سومالی، سودان، عراق و لیبی ……
ای پیامبر اسلام! در ماه ربیع الاول هستیم
برخیز و ببین تا زمانی که اعراب از برنامه و دینت پیروی کردند، دنیا را تسخیر کردند، اما امروز که از برنامه و سنتت دور شده اند، چگونه دچار اقسام ذلت ها و بدبختی ها شده اند.
ای پیامبر! برخیز و دوباره متولد شو؛ امتت سرگردان و رها شده اند و نیازی مجدد به یا ایها المدثر قم فانذر دارند.
بترسان و بپاخیز که امتت خوابیده و در لجنزار غفلت غوطه ور شده اند. به ویژه عرب ها که خود از میان آنان به پا خاسته ای.

نویسنده: دکتر جلال جلالی زاده

دیدگاه ها