نمایش نوار ابزار

سرمایه داری جهانی در پی ایجاد داعشی دیگر

ابرقدرت ها ویا به طور کلی کشورهایی که پس از آغاز بهار عربی ترس از دست دادن هژمونی خودرا در منطقه احساس کردند با فراهم کردن زمینه برای اعزام ومهاجرت به منطقه خاورمیانه بویژه دوکشور سوریه وعراق به اهداف خود از چند نظر نایل آمدند .هم فروختن اسلحه به کشورهای منطقه وهم تقویت اسرائیل وهم پیمانانشان وهم به کشت دادن تحصیلکردگان مسلمان وجوانانی که به سبب احساس نارضایتی از نظام های حاکم ونوستالژی از دست دادن خلافت به گروه های تکفیری جهادی پیوستند .وشد آنچه شد هم نظام های مخالف اسلام وهم کشورهای غربی از دست این جوانان راحت شدند وآنان را به کشتن دادند وهم مهر تروریست بودن را بر هرگونه فعالیت اسلامی زدند وبه اسانی آنان را از صحنه خارج کردند.واز سوی دیگر شهرهای باستانی ومیراث فرهنگی را نابود کردند.که سال ها لازم است تا بازسازی وآباد شوند.
اکنون که داعش در حال گذراندن آخرین روزهای زندگی است بسیاری از کشورها علاقمندند که بار دیگر داعشی را در لباس جدیدی با توجه به وضعیت پیش آمده در اقلیم کردستان وعراق باز تولید نمایند ودوباره اسلحه های باقیمانده در انبارهارا به فروش برسانند وبار دیگر حضور خودرا در منطقه لازم بدانند. بنابراین می طلبد که هم دولت عراق وهم اقلیم کردستان وهم کشورهای منطقه برهشیاری خود بیفزایند ونگذارند با افزایش تنش ودرگیری بار دیگر چنین پدیده ای که خطرات وآثار ناگوار آن بدتر وناگوارتر از داعش است خودرا ظاهر کند که دود آن به چشم همه مردمان منطقه فرو می رود .منطقه خاورمیانه نیاز به آرامش ومدارا ورواداری برای همزیستی مسالمت آمیز دارد .پس لازم است همگان دست به دست هم داده وبا پذیرفتن اصل وجود وهویت دیگران ومراعات حقوق متقابل جلو رشد هرگونه افراطیگری وخشونت گرفته شود

دیدگاه ها