نمایش نوار ابزار

سردشت نمونه ای بسیار کوچکی از زخم های تاریخی بر پیکر ملت مظلوم کورد

87639378نمی توان فراموش کرد ،نمی توان بی تفاوت بود ،نمی توان ساکت نشست وهزاران نفر از هم نژادهایت شب وروز بنالند وبا آه وفغان های خود زمین را به آسمان وصل نمایند واز غریو دردمندانه ی آنان خواب ملکوتیان برآشفته شود، تا خودت این درد را نچشی نمی توانی احساس همدردی بکنی ،تا خودت ندانی که بدون دلیل وسبب سال هاست جنگ را بر تو تحمیل کرده اند واز منافع جنگ جز زخم ورنج وآوارگی بهره ای عاید تو نمی شود وتا وارد زندگی کوخ نشینان ودرد کشیدگان نشوی تا با مادران عزادار همنشین نشوی وتا با نوباوگان یتیم همدل نگردی نمی دانی که مظلومیت ومحرومیت چه معنائی دارد ؟
هیچ صاحب ایدولوژیی نمانده که کورد را به نام ایدولوژی وبه نفع خودش مدتی سرگرم ننماید.کوردها امروز همه ی مدعیان انسان دوستی را از مائو ،استالین و اوباما و اردوغان و همه ی امرا و خلفا و اولیا و سلاطین را آزمودند ودیدند خوی دیکتاتوری با انسانیت وتساوی حقوق ملت ها نمی سازد و پیام پیامبر محرومان که هیچ عربی بر عجم وهیچ سفیدی را بر سیاه برتری وفضیلتی نیست تنها شعار است و کوردها هم تاکنون از برادران به ظاهر مسلمانشان نفعی نبرده اند.
عافیت وصبر وسلامتی را برای همه ی آسیب دیدگان حادثه ی بمباران سردشت آرزومندم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها