نمایش نوار ابزار

سخنان مقام رهبری، حفظ محیط زیست و چشمه ی بل:

9865586اکنون که رهبر جمهوری اسلامی بر حفظ محیط زیست وجلوگیری از تخریب آن به شدت تاکید نموده اند و خانم ابتکار هم نامه ی تشکر آمیز به ایشان نوشته اند.امید است مسئولان قوه ی قضائیه قاطعانه با همه ی منفعت طلبان ومخربان زیست گاه های انسانی وجانوری به شده مقابله نموده وصدقه ی جاریه ای برای خود برجا بگذارند.
واما چشمه ی بل وروستای تاریخی هجیج را داستان دیگری است ،اگر قبلا شرکت های سازنده وپیمان کاران به کمپین طرفداران حفظ محیط زیست توجه نمی کردند امید است هشدارهای رهبری به گوش آنان برسد واز تخریب بزرگترین چشمه ی آب معدنی خاورمیانه دست بکشند واگر دست نکشند می دانند با کی طرفند؟؟؟؟
حمایت واعتراض دوباره ی مردم با توجه به سخنان رهبری حتما به نتیجه می رسد .شب نوروز در کنار چشمه ی بزرگ بل .

دیدگاه ها