نمایش نوار ابزار

ستاد روحانی نه یک جمع ویژه ونه یک چارچوب خاص بلکه تمام استان کردستان است

ضمن تشکر وسپاس فراوان از همه دوستان اصلاح طلب وهمه اقشار مختلف  که در این مدت این جانب را مورد الطاف بی پایان خود قرار داده ونسبت به پذیرش مسئولیت ستاد دکتر روحانی  از واژه ها والفاظ وجملات مختلف از امر والتماس وتوصیه وضرورت استفاده نموده اند که هر لفظ وواژه ای به عنوان هدیه ورهنمودی مقبول اینجانب قرار خواهد گرفت.

بدون شک تصمیمات متخذه از سوی هر فرد ویاگروه همیشه از صمیم قلب ویا دلبخواهی نبوده است بلکه گاهی ملاحظات  ومنافع جمع ویا ضرورت وترجیح جوانب مثبت بر منفی واقتضائات لازم موجب تغییر تصمیم واقدام در جهت تحقق مصالح می شود.

بدون شک چه ما بخواهیم ویا نخواهیم انتخابات ریاست جمهوری ویا شوراها برگزار خواهد شد .   ما دوراه بیشتر در پیش نداریم ،یا شرکت می کنیم ویا شرکت نمی کنیم. باعدم شرکت نمی توانیم از کاندیداها مطالباتی داشته باشیم وتکلیفمان مشخص شده است .واگر شرکت کنیم از دوحال خارج نیست  یااز کاندیداهایی حمایت می کنیم که سوابق فکری وسیاسی آن ها روشن  است که جهت گیری سیاسی وجناحی آنان با برآورده شدن خواسته ها ومطالبات ما سازگار نیست واگر در ایام انتخابات هم شعارهای مترقی ودهن پرکنی هم بدهند به سبب  استفاده ابزاری  ره به جایی نخواهد برد ومثمر ثمر واقع نخواهد شد.بنابراین لازم است در این مورد باحساسیت وتعقل برخورد نمود واز احساسی برخورد کردن ویا تابع منافع زود گذر به طور جدی اجتناب نمود. به عنوان نمونه حذف رشته زبان وادبیات کردی دردانشگاه کردستان در زمان دولت پیشین .حالا اگر نماینده چنین جریانی زرق وبرق ترین شعاررا در رابطه با حقوق ملت دهد نمی تواند قابل قبول باشد،چون امتحان خودرا قبلا پس داده است  .

اما نکته بعدی این است حال که رای می دهیم به چه کسی رای دهیم ؟ قطعا باید به  کسی رای دهیم که از نظر سابقه و عملکرد سروگردنی از دیگران بلند تر داشته باشد. به طور قطع حسن روحانی نسبت به دیگران از شاخصه های قابل قبولی برخورداراست که می تواند در راستای مطالبات ما قابل قبول باشد. وچرا از روحانی حمایت می کنیم وبه او رای می دهیم.؟ تنها به خاطر یک دلیل .روحانی بخواهد می تواند.به ویژه در کردستان طلسم ها وتابوها را یکی یکی می شکند وبر می دارد .امیدواریم  به یکایک خواسته هاومطالبات ما عمل کند ودر مقابل مردم کردستان سر بلند در آید.

واما ستادروحانی مختص یک جریان ویک حزب ویک فرد نیست .ستاد وخانه همه کردستانی هاست ،هرکس که دلش در گرو آزادی وآبادانی کردستان است می تواند عضو این ستاد باشد .امید است ستاد روحانی اطاق فکر اندیشمندان وصاحب نظران ودلسوزان  وعلاقه مندان به اجرای قانون وتامین عدالت  واحقاق حقوق شهروندی ومخالفان تبعیض ونابرابری  وتمام اقشار مختلف واحزاب وتشکل های مختلف سیاسی ومدنی  وطرفداران توسعه  کردستان باشد.

دیدگاه ها