نمایش نوار ابزار

سامان نسیم را اعدام نکنید

64634این سخن را نه از سر تحکم ونه از باب داوری می گویم بلکه خواهشی است از سوی یکی از شهروندان این کشور که پس از چشیدن چند سال سوز زمستان و گرمای تابستان و کسب تجربه ای اندک از روابط اجتماعی و مطالعه آیات واحادیث زیادی که بر عفو و گذشت واحیای جان انسان ها تأکید می کنند به آن رسیده است . من خودم هیچ وقت موافق با تضییع حق هیچ فرد و گروهی نبوده ونیستم . جان انسان ها ارزشمند است ونباید به هیچ کسی حق داد که به ناحق این میوه را بیهوده بچیند ،اما حکومت ها وظیفه ومسئولیت سنگینی دارند ،باید شرائط مختلف را در نظر بگیرند وحتی بنا به فرمودهِ پیامبر (ص) اگر حکومت ها در گذشت خطا کنند بهتر از این است که در مجازات دچار اشتباه شوند . اینک که اخباری در داخل وخارج مربوط به اجرای جکم اعدام سامان نسیم منتشر می شود هرچند این جانب هیچگونه اطلاعی از ماجرای دستگیری ایشان ندارم اما مطمئنم نظر به سن وسال ایشان و وضعیت خانواده اش اعدام او نمی تواند هیچ نتیجه مثبتی در جامعه داشته باشد و یا در تالیف قلوب اثر ایجابی بگذارد . انسان نمی تواند بدون خطا باشد اما شیرینی گذشت هرگز در اذهان ویادها فراموش نمی شود.
مراد ما ما نصیحت بود وگفتیم
حوالت با خدا کردیم ورفتیم

دیدگاه ها