نمایش نوار ابزار

سالگرد وفات امام بدیع الزمان سعید نورسی تسلیت باد

84963849امروز سالگرد وفات یکی از مظاهر فخر کوردها درعصر حاضر یعنی متفکرواندیشمند بزرگ شیخ سعید نورسی است. شخصیتی که از افریدگارش خواست تا قبرش را پنهان نماید که به بتی تبدیل نشود ومردم مثل دوران جاهلیت آن را بپرستند ولمس نمایند وچنین شد وخداونددعایش را اجابت کرد.
کسی که زندگیش را وقف دفاع از انسانیت، ا یمان وآزادی نمود.وبه معنای واقعی نور بود ودر جامعه تارنمای ترکیه نورافشانی کرد وقرآن را دوباره درزندگی مطرح کردو با استبداد مبارزه نمود واقعا نور بود زیرا روستایش نورس،مادرش نوریه،جدش نوری، مسجدش نورشین نام داشت.
استاد درزمینه موضوعات مختلف دیدگاه های جالبی دارد که مورد بررسی اندیشمندان وصاحب نظران قرار گرفته است درکتاب واژه های نورانی برگردان این جانب جملات وعبارات زیبایی وجوددارند که هرکدام ازآن ها می تواند به منزله چراغی برفراز راه باشد ودرتعیین مسیر زندگی مادی ومعنوی انسان را یاری نماید . که دو نمونه از آن را دراینجا ذکر می کنم.
عامل بدبختی کردها: جهل،فقر واختلاف.
وعامل خوشبختی آنان : دانش.ثروت واتحاد است.
دشمنانمان خواهان مرگ ما هستند ولی مابرای آنان زندگی سعادتمندانه ای را آرزومندیم.

دیدگاه ها