نمایش نوار ابزار

سادگی قبر مهاتما گاندی

اگر بگویند اسلام در غرب یا در هندوستان است ،دروغ نگفته ایم،زیرا اسلام به حرف وگفتار نیست ،بلکه آنچه جوامع اسلامی را از دیگر جوامع متمایز می کند ،ظاهر امور و تطابق آن ها با باطن و عمل است .وجه مشخصه ی اسلام در مقابل جاهلیت ،مشخص شدن دوجبهه یا دومکتب و برنامه است.یکی از تفاوت های این دوجامعه قبر پرستی وافتخار به مردگان وقبرستان ها وزیارت آن ها ست که سوره تکاثر به خوبی آن را بیان می کند.
ازسوی دیگر سنت هرآنچه که از خاک است به خاک تبدیل می شود،یک سنت فراگیر است که استثنایی در برندارد مگر تاثیرات آب وهوایی که در سیبری یا مناطق سردسیر به طور آشکار اجساد دیرتر متلاشی می شوند.ازسوی دیگر آنچه که در اسلام نسبت به انسان بیشتر مد نظر است ،فکرواندیشه ی انسان واعمال آثار ایشان است که ماندگار قابل احترام است .نه جسم انسان که هر هشت سال یک بار سلول هایش تغییر می کند وبه منزله مرکبی برای روح و وروان است،همانگونه که مولوی گفته است: ارزش وبهای انسان به اندیشه است و بقیه استخوان وپیشه است. بنابراین افزون بر اندازه وحدودی که شرع مشخص کرده ،اسراف وتبذیر محسوب می شود وهمچنین در اسلام دفن مردگان به خاطر احترام به کرامت انسانی است تا طعمه ی درندگان وموجب انتشار میکروب ها و بیماری ها نشود .
بنابراین خارج کردن قبرها از آن حالت سادگی ،همان داستان سعدی درباره جدال بین فرزند یک فقیر وثروتمنداست که فرزند ثروتمند به سنگ مرمر وقیمتی پدرش افتخار می کرد.
گذشته از این ها ابو رجای جارو دی گفته است :که حضرت علی به من دستورداد که به قبرستان برو وهرقبری که بیشتر از یک وجب ارتفاع دارد آن را تسطیح کن،زیرا پیامبر اسلام چنین دستوری به من داد که شیعه وسنی روایت کرده اند.پس سادگی قبر گاندی از دستور ات اسلام گرفته شده ومسلمانان در ساختن قبر ها وآراستن و تزیین قبور از شیوه های جاهلی پیروی می کنند.

دیدگاه ها