نمایش نوار ابزار

زندگی کوتاه بهتر از کف زدن برای طاغوت است

645456هذا حَديثُ النَّفْسِ حينَ تَشُفُّ عَنْ /*/ بَشَرِيَّتي وَتَمُورُ بَعْدَ ثَوانِ

وتقُولُ لي إنَّ الحَياةَ لِغايَةٍ /*/ أَسْمَى مِنَ التَّصْفيقِ ِللطُّغْيانِ

سيد بن جامع بن هاشم رفاعي، معروف به هاشم رفاعی (۱۹۳۵ – ۱۹۵۹م) شاعر مصري

ترجمه:
این سخن دلم است هنگامی که انسانیتم را آشکار می کند و بعد از چند لحظه برانگیخته می شود.
و می گوید: زندگی کوتاه بهتر از کف زدن برای طاغوت است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها