نمایش نوار ابزار

روز خبرنگار بر همه سربازان جبهه آگاهی مبارک باد

جان نباشد جز خبر در آزمون
هرکه را افزون خبر جانش فزون
خبرنگار چه کسی است ؟ همه خبرنگاران را می شناسند ،همان فرد یا افرادی که بمانند شمعی می سوزند تا جامعه را از تاریکی نا آگاهی وبی خبری نجات دهند ،کسانی که تقدیر وتجلیل از آنان منحصر به یک روز نمی شود ،چون همه لحظه های وجودشان در جستجو وروشنگری وپیگیری امور وحوادث می گذرد وجامعه هم در ثانیه ها ودقایق وروز ان وشبان منتظر نتیجه زحمات وتلاش های این قشر جان فدا وایثارگر است که آن را با دنیای خارج وبا حوادث جدید آشنا سازد .آیا اگر در جهان معاصر قشر خبرنگار نمی بود ما می توانستیم با این سرعت در جریان مسائل پیرامونمان باشیم ،؟ آیا سیاستمداران به آسانی می توانستند تصمیم بگیرند؟ آیا صاحبان حرفه های مختلف اعم از تجار ومحقق وگردشگر به آسانی می توانستند به اهداف خود برسند؟ آیا جامعه می توانست بدون تلاش با جوامع مختلف آشنا گردد؟
هرچند تاکنون قدر این صنف زحمتکش وتلاشگر به خوبی شناخته نشده است ،اما آرمان وانگیزه وعلاقه ودلبستگی به حرفه وشغل موجب ادامه کار ونورافشانی بر تاریک خانه هایی است که قهرمانانی جز خبرنگار ان جسارت نزدیک شدن به آن ها را ندارند .
روزتان مبارک ،هرچند شب وروز برایتان مطرح نیست.

دیدگاه ها