نمایش نوار ابزار

روح آتاترک درکالبد اردوغان دمیده شد

تصویب لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه که بیشتر هدف نمایندگان کورد می باشد آشکار کننده منویات وناخالصی درون ها وعدم اعتقاد قلبی به دموکراسی ومرا عات حقوق دیگران می باشد. این بدعت ها جز در کشورهای جهان سومی واسلامی وخاورمیانه ای که با نظارت استصوابی از حق انتخاب ممانعت کنی ودر مجلس نماینده را به دادگاه بفرستی در جای دیگری ممکن نیست. اگر نماینده ای در مجلس نتواند از حق موکلانش دفاع کند تفاوت او با حضرت چغندر چیست؟

هرچند انتظار می رفت که حزب اعتدال وتوسعه نمادی از اسلام سیاسی معتدل باشد اما متاسفانه با این حرکات امیدها رابه یاس تبدیل می نماید.

درضمن هم نباید اعمال افراطی تندروان را مورد اغماض قرار داد که استبداد لاییک هارا بر آزادی اسلامگرایان ترجیح می دهند وبا تندروی خود وطرح برخی از شعارهای متضاد با جامعه اسلامی کردستان موجب شدند تا به آسانی ۳۱ کرسی پارلمان را از دست دهند وافکار عمومی را همراه مخالفان نمایند.
پایان استبداد وافراطیگری محتوم به یک سرنوشت است.

دیدگاه ها