نمایش نوار ابزار

رقابت اجتناب ناپذیر عارف و لاریجانی

2183این روزها ازهرکوچه وبر زنی که می گذری ویا درهرحال ومجلسی که وارد می شوی بحث ریاست مجلس خواه نا خواه مطرح می شود. وهرکس از ظن خود آن را مطرح می کند .برخی می گویند چون لاریجانی درمساله برجام حامی دولت بوده لازم است ایشان رییس مجلس شوند.
عده ای معتقدند باز هم لازم است آقای دکتر عارف ایثار به خرج دهند.
گروهی معتقدند به سبب شخصیت هوشمندانه وپیشینه توانمندانه دکتر عارف باید ایشان کرسی ریاست را برعهده بگیرند.
دسته ای دیدگاه مردم را مطرح می کنند ومعتقدند که مردم رای به تغییر داده اند واین تغییر شامل رییس مجلس هم می شود.
برخی اکثریت لیست امید را مطرح می کنند ومعتقدند که باید تابع اکثریت بود.
از طرح دلایل طرفین که بگذریم باید گفت:آقای لاریجانی مدیون لیست امید است وآقای عارف سرلیست که مراعات ادب واخلاق اقتضا می نماید در ریاست ورقابت این معادله حفظ شود ،زیرا بازگردانیدن مجدد لاریجانی به مجلس با حمایت اصلاح طلبان بوده وخواست اصلاح طلبان نیز نشستن عارف برکرسی ریاست مجلس واداره آن بوده است.
شخصیت مردمی عارف وکار یزما شدن آن پس از انصراف از کاندیدای ریاست جمهوری می طلبد که سکان اداره مجلس به ایشان سپرده شود تا بتواند باطرح های ضربتی وکارشناسانه ومهندسی شده اندکی از آلام ملت را کاهش دهد. لاریجانی اگر در مساله برجام همکاری نموده اولا یک ضرورت ملی ونیاز اساسی بوده که اگر همکاری نمی کرد به گونه دیگر دچار مشکل می شد.
به نظر من کارنامه عارف وهمراهی با مردم درپیگیری مطالبات وشعار ایران برای همه ایرانیان وتواضع وفروتنی ایشان قابل مقایسه با لاریجانی نیست.لذا می طلبد نمایندگان مجلس که عصاره فضایل ملتند درگزینش یکی از این دو نفر اهل فضل بودن خودرا نشان دهند وثابت کنند که درمسیر تغییر بامردمند وهمراه آنان هستند به ویژه کسانی که با حمایت اصلاح طلبان ولبست امید وارد بهارستان شده اند نباید به میثاق وتعهد خود پشت پازنند. زیرا اگرنماینده ای که به عنوان نماد مردم شهر یا حوزه ای وارد مجلس شده اگر از بدو ورود با خود ومو کلان ووجدان خود صادق نباشد درکل عمرمجلس دچار پارادوکس وسیکل معیوبی خواهد شد که نجات از آن دشوار است.
رای دادن به عارف می تواند یک پیامد مهم دیگر داشته باشد وآن خارج کردن قوا از انحصار خانوادگی است. یعنی باوجود توانمندی لاریجانی اما دراختیار قرار دادن دو قوه به دو برادر موجب یک نوع بدبینی ودلسردی دربین مردم ونظامی می شود که براساس تقسیم کار ومسوولیت بنا شده است پس نباید نمایندگان به این شبهه دامن بزنند.
امیداست نمایندگان با هرفکروعقیده ای درانتخاب رییس مجلس و هیات رییسه دقت لازم را به کارگیرند.
نکته دیگر که درابتدا مطرح شد آن است لازم است در همین آغاز تشکیل مجلس وزن کشی جناح ها مشخص شود نامردم تکلیف خودرا با نمایندگانشان تعیین کنند که آیا نمایندگان به دنبال تحقق خواسته های موکلان هستند یا به دنبال زدوبندهای سیاسی واقتصادی داخل مجلس.
به نظر می رسد انتخاب عارف تاثیر زیادی درانتخابات ریاست جمهوری داشته باشد وعدم موفقیت عارف دراولین انتخابات داخلی مجلس دهم موجب بدگمانی ها وسوء ظن های زیادی خواهد شد.

دیدگاه ها