نمایش نوار ابزار

راستی چگونه نمایندگان مستقل کرد سنی کردستان سر از فراکسیون ولایت درآوردند؟

باید همیشه برای کردها گریست، چون ملتی که دوست ودشمن خودرا نشناسد وارزش رای خودرا نداند وبا یک شب نامه وافترانامه عقیده وباورش را تغییر دهد به آسانی هم تحت تاثیر هرسخن وشعاری قرار می گیرد.
اینکه چرا تا بحث اصلاح طلبی وتغییر مطرح می شود فورا عده ای ژست می گیرند ومی گویند ما کردها مستقلیم واصولگرا واصلاح طلب برای ما فرق نمی کنند.
راستی اصلاح طلبی چه اشکالی دارد که برخی ازآن می ترسند ودرهراسند ؟
می توان گفت اصلاح طلبی هزینه براست ومشکل ساز وازاین لحاظ کسی که عقل معاش دارد حاضر نیست دراین راه خودرا به زحمت اندازد.
درمقابل اصولگرایی منافع زیادی دارد وآینده فرد هم تامین است ودر تایید صلاحیت وچیزهای دیگر جای هیچ گونه نگرانی نیست.
پس چه بهتر که درکردستان بارویه ی مستقل بودن وآستر اصولگرایی وارد صحنه شویم وبراصلاح طلبان هم بتازیم ودر سرفرصت به جریان اصولگرایی بپیوندیم ودین خودرا به حامیان پشت پرده خود ادا نماییم.
راستی این آقایان مستقل بودن را چگونه معنا می کنند؟
اگر خیلی مستقل هستند چگونه رای سفید ندادند؟ ویا از ورود به هردو فراکسیون خودداری نکردند؟
ویا چگونه به فراکسیون امید متمایل نشدند؟
پس هم شما بدانید وهم مردم بدانند مستقل بودن یعنی اصولگرا بودن وچون درکردستان این تفکر زیاد مقبولیت ندارد دوستان با کمک مبلغان چرب زبان به آسانی وبا برزبان آوردن چهار واژه کردی آرای لازم را از اقشار مستضعف می گیرند وروشنفکر نماها هم توجیه می کنند اصلاح طلبان برای ما هیچ کاری نکرده اند پس همین (اصولگراها ) بهترین مدافعان ما هستند چون درحاکمیت پشتوانه های قدرتمند را دارند.
وامروز نمایندگان استان کردستان باقرارگرفتن درزیر چتر فراکسیون ولایت میزان آگاهی وتعهد خود به باورهای مردم را نشان دادند.
وسرانجام روزی صداقت ودر ستی سخنان ما برمردم آشکار خواهد شد.

دیدگاه ها