نمایش نوار ابزار

راستی اردوغان به جای حمله به زنان وکودکان کورد چرا این بیچاره ها را نجات نمی دهد؟

واقعا اسلام با این سیاست امروزه که فریبکاری، فرصت طلبی و منفعت طلبی را با خود دارد ،به هیچ وجه سازگار نیست.چون در اسلام نه آدم کشی پذیرفته است ونه دروغ و فریب وتعدی وتجاوز به حق دیگران. بنابراین با این قرائت از سیاست  مسلمان خداترس که هرذره ای از عمل صالح ویا طالحش نوشته می شود ،نمی تواند سیاستمدار باشد.لذا نمی توان مسلمان بود وآدمکش ویا مسلمان بود و  متعدی  ومتجاوز.ویا مسلمان بود ودر همسایگی شاهد کشتن زنان وکودکان مسلمان بودوسکوت کرد.

دیدگاه ها