نمایش نوار ابزار

رابرت موگابه وعاقبت دیکتاتورهای انقلابی

خصلت وماهیت انسان ها چنان است که عجولند ونا آرام، کفورند وناسپاس،حریصند واهل جزع وفزع ،بخیلند ومنوع،وطغیانگراست هرگاه احساس بی نیازی نماید.وبه قول آلکسیس کارل ،موجودی ناشناخته است. این حیوان دوپا به سبب دمیدن روح الهی به مقامات خیلی والا وحتی به سدره المنتهی می رسد. پس انسان توان رسیدن به اعلی علیین ویا اسفل سافلین را دارد.
اما همیشه در کارهای جمعی نمی توان به نگهبان درونی اکتفا کرد ویا برپیشینه نیکوی افراد حساب نمود.چون خیلی از افراد انقلابی ،عابد ،عارف ومصلح در طول تاریخ بوده اند که در آغاز خیلی خوب درخشیده اند اما به تدریج به سبب تملق وچاپلوسی اطرافیان ،فرصت طلبان ومنفعت طلبان وتسلط هواهای نفسانی وحب شهرت ومقام طلبی دچار تکبر وغرور وانحصار طلبی واستبداد شده اند.
کم نبوده اند در عصر حاضر در میان رهبران انقلاب ها از لنین وماٸو گرفته تا کاسترو وموگابه که در آغاز تمام نیرو وتوان خودرا در راه رهایی خلق ها و آزادی ملت های دربند به کار گرفته ومهر رهبری انقلاب بر پیشانی آنان زده شده است. واین افراد با توجه به مبارزات وتلاش های پیگیر وچهره ی کاریزمای خود توده های فراوانی را شیفته ی خود نمودند و امواج محبوبیت آنان نه تنها در داخل کشورهای خود بلکه مرزهای دیگر کشورهارا در نوردیده است. که حتی تصاویر وسخنان آنان تزٸین کننده ی نطق ها ودیوارهای بسیاری از مناطق بوده است.
اما چرا این رهبران انقلابی با تکیه زدن بر اریکه قدرت گذشته خودرا فراموش می کنند وبا عبور از آرمان ها وشعارها وارد بوته محافظه کاری وانتقام از همراهان وحامیا ن خود می شوند. تصفیه های خونین وحذف نیروهای انقلابی وگذر از عرصه آزادی خواهی خصلت بسیاری از رهبرا ن انقلاب بوده است که موجب تباه ساختن اعمال وسیاه نمودن کارنامه ی گذشته ی آنان شده است.
در میان بسیاری ازرهبران انقلاب در عصر حاضر تنها می توا ن به گاندی وماندلا اشاره کرد که دامن پاکنامی و خوشنامی خودرا آلوده نکردند وسکه محبوبیتشان را از رواج نینداختند.
با توجه به اینکه رهبران انقلاب ها انسان هستند وباید از سرنوشت دیگر انسان ها عبرت بگیرند ،چه خوب است که این رهبران از گذشته ی دیگران متنبه شوند.
رابرت موگابه ۹۴ساله که عمر او به یک قرن رسیده وبه آثار باستانی رسیده واز آیه الله جنتی هم فراتر رفته چرا باید با زور و نیروی ارتش از قدرت خلع بشود .چراهمان کسانی که تادیروز از موگابه چهره ی کاریزما در ذهن خود داشتند ، امروز باید از ارتش برای عزل او حمایت کنند؟
البته ملت هاامروزه از انقلاب خسته شده اند وبا عبرت از سرنوشت افرادی مانند موگابه تنها راه احقاق حقوق وتعیین سرنوشت را در اصلاحات تدریجی می دانند.

دیدگاه ها