نمایش نوار ابزار

دین دولتی و دین خدایی

صدور حکم جواز رانندگی زنان از سوی ملک سلمان نکته مهمی را در بحث فقه وفقاهت وابزار بودن وعاظ السلاطین در طول تاریخ هویدا نمود.وموضوع ابزار بودن دین چه از منظر مقاصد شریعت ویا مصالح فردی ویا عدم فهم آن ویا به شکل فهم تصلبی از دین وتحکیم در مقابل عوام وتسلیم در مقابل حکام را آشکار کرد.

سؤالی که در این رابطه وهزاران مورد دیگر که در طول تاریخ ملعبه متولیان تحمیلی دین بوده اند مطرح می شود این است آیا این افراد که اینگونه دین را به صورتی غیر از صورت ومحتوای اصلی آن که از سوی شارع فرستاده شده است عرضه کرده اند ,لحظه ای نیندیشیده اند که فردا اگر در محضر آورنده پیام حضور یابند واز آنان پرسش شود شما که دین را نفهمیدید ومقاصد وروح آن را درک نکردید وتطبیق آن را در زمان ها ومکان های مختلف نفهمیدید با چه جرأتی خودرا صاحب ومبلغ آن دانستید .

فهم اسلام به این نیست که مفتی در مهبط وحی باشد واگر عالمان بزرگی از دیگر مناطق جهان اسلام نبود .معلوم نبود که چه بلایی بر سر این دین مقدس می آمد؟

اگر عالمان بزرگی مانند عمر,علی ,عایشه,ابوحنیفه ,شافعی .لیث بن سعد ,جعفر صادق, عزبن عبدالسلام ,ابن حزم ,شلتوت ‘مراغی وقرضاوی نبودند وگوشه های اززیبایی های این دین را نشان نمی دادند ,نگاه جوانان وغیر مسلمانان به این دین کامل چگونه می شد؟

راستی اگر رانندگی زنان حرام بوده براساس کدام نص دینی بوده است؟ واگر نص دینی نبوده وبراساس قاعده مراعات مصلحت وسد ذریعه بوده است .قبل از حکم سلطان چه مفاسدی داشت که امروز ندارد؟ چگونه یکی از مفتیان درباری قبل از آن ضرورت وجواز آن را بیان نکرد ؟ وملک سلمان براساس کدام دلیل اجتهاد کرد ؟ هرفرد مسلمانی ازاینکه دین اسلام ملعبه دست سیاست وقدرت قرار گرفته وافرادی به نام عالم دین بر سر سفره دین نشسته اند ودین را ملک طلق خود می دانند وغیر مستقیم مالک بهشت وجهنم شده اند ودر زندگی مردم به حق وناحق دخالت می کنند واز نحوه خوردن تا پوشیدن ورانندگی ورفت وامد نظر می دهند نگران وافسرده می شود..

واز اینکه افرادی مانند ابن حزم ودیگران مردم را به اجتهاد ودوری از تقلید فرا می خوانند مبنی براین دلیل است که اگر مسلمانان قرآن را ترک نمی کردند واگر سنت صحیح را می فهمیدند واگر روح دین را می شناختند , اینگونه دین در چنبره ی تنگ نظران خشک مغز ودر حصار وحبس آنان قرار نمی گرفت که به نفع قدرت طلبی وانحصارگری خود مصادره نمایند.

چرا باید در خاک حجاز در جایی که نسیم آزادی وعدالت ورزید وبهترین فتواها در راستای همگامی باجاودانه بودن دین صادر می شد عده ای خشک مغز به نام دین اقدام به نهی ومنع از اعمالی نمایند که دین دراین باره ساکت است ودر برابر چشم جهانیان در قرن بیست ویکم با صدور حکمی از سوی حاکم همه مفتیان که در مقابل عوام چون شیر ودر مقابل قدرت چون خرگوشی خودرا نشان می دهند به تأیید وتوجیه بپردازند .

آقای مفتی از روز اول سخن پیامبر بزرگ را بیان می کردید که أنتم أعلم بأمور دنیاکم وقال قضیه را می کندید واین همه بار سنگین جهل ونادانی را برگرده اسلام سوار نمی کردید وامروز جهانیان به ریش ما نمی خندیدند که رفتن زنان به استادیوم ورانندگی آنان آزاد شد. وسؤال دیگر راستی مفسده حضور وسوار شدن زنان بر شتر ودیگر مرکب ها در صدر اسلام در حضور مردان بیشتر بود یا رانندگی وحضور آنان در استاد یوم ها وورزشگاه ها؟

دیدگاه ها